Jak pomáhá Hejného metoda při výuce matematiky?

Jak pomáhá Hejného metoda při výuce matematiky?

Publikováno: 26. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Matematika je obvykle vnímána jako náročný předmět, který mnoho žáků stresuje. Právě proto je důležité hledat nové přístupy a metody, které by dětem pomohly lépe jí porozumět a zvýšily jejich zájem o tento obor. Jednou z nich je také Hejného metoda, která je rozšířena v mnoha zemích. Co víme o jejím zakladateli a jak může dětem pomoci? Povíme si o tom v článku. Čtěte dál!

Vznik a základy Hejného metody

Hejného metoda má své kořeny ve více než 70leté historii, která začíná s pionýrskou prací Víta Hejného. Po desetiletích systematického výzkumu a testování spolu se svým synem Milanem vytvořil metodu, která se odlišuje od tradičního memorování vzorců a algoritmů. Zaměřuje se na konstrukci mentálních schémat a poskytuje důležité didaktické nástroje na podporu výuky matematiky.

Žáci se na hodině hodně hýbou – řeší matematické úkoly zábavnějším způsobem než jen s čísly na papíře. Například počítají kroky, počet kostek ve věžích, které postavili, a podobně. Důležité je, že jednotlivé matematické úkoly jsou pro ně spojeny s reálnými věcmi, které mohou vzít do ruky nebo je znají.

Role učitele

Podstatou Hejného metody je zejména to, že matematické pojmy, vztahy i postupy si žáci odhalují sami. Pokud se jim to na hodině nedaří, učitel jim zadá jiný úkol, který je na daný problém upozorní.

Obecně tak způsob, jakým Hejného metoda mění roli učitele, můžeme popsat následovně:

 • Učitel je průvodce – vytváří prostředí, kde se studenti mohou sami učit a objevovat nové koncepty. Pomáhá jim při rozvíjení schopnosti řešit problémy a podporuje je při kladení těch správných otázek.

 • Individuální podpora – učitel je schopen identifikovat slabé a silné stránky jednotlivých žáků a přizpůsobit výuku tak, aby vyhovovala jejich potřebám.

 • Podpora sebehodnocení – Hejného metoda povzbuzuje i sebehodnocení ze strany žáků. Učitel vede žáky k tomu, aby sami reflektovali svůj postup a pokrok při řešení matematických problémů.

TIP

U Hejného metody je ideální, pokud si rodiče doma nechají od svých dětí vysvětlovat, jak se co řeší. Rodiče tak u dětí podpoří malé objevitele a zvýší jim intelektuální sebevědomí. Příklady Hejného metody na procvičování naleznete v tomto souboru.

Principy Hejného metody

Hejného metoda je založena na dvanácti základních principech, které jsou pilířem tohoto pedagogického přístupu k výuce matematiky. Cílem je vyvolat u žáků radost z vyřešených úkolů a podpořit v nich samostatné myšlení. Pojďme si principy představit.

 1. Budování schémat – dítě ví i to, co jsme ho neučili

Budování schémat spočívá v propojování poznatků o dobře známém prostředí. Děti sice mají informace v mysli, ale většinou je nedokážou okamžitě použít. Z toho důvodu je nečekaná otázka může zaskočit. Nicméně, pokud ve své mysli použijí obraz subjektu, osoby nebo věci, najít správnou odpověď je již hračka.

Například pokud bychom vám položili otázku: „Víte, kolik máte oken v domě?“ Nejdříve asi zaváháte, ale když si v mysli představíte svůj byt (schéma), tak na to určitě přijdete.

 1. Práce v prostředích – děti se učí opakovanou návštěvou

Když děti znají prostředí, nemusí se rozptylovat neznámými věcmi a mohou se soustředit na úlohu. Hejného metoda přitom využívá systém matematických prostředí tak, že zohledňuje různé styly učení a fungování dětské mysli.

Pokud děti pochopí princip fungování příkladu, je vhodné jej použít i v dalších prostředích – učitel si tak u dětí ověří pochopení principu daného úkolu. Děti si tím zjistí, že vzorové schéma se opakuje a mění se jen prostředí.

 1. Prolínání témat – spojování matematických zákonitostí

Informace nejsou dětem prezentovány mechanicky. Hejného metoda neodděluje jevy a pojmy, ale přijímá různé strategie řešení úkolů. Děti si nakonec vyberou způsob, který jim nejvíc vyhovuje.

 1. Rozvoj osobnosti – podpora samostatného uvažování dětí

Jak jsme již zmínili, hlavním cílem této metody je podpora samostatného myšlení dětí. Žáci by neměli sdílet názory skupiny jen proto, že tvoří většinu. Je proto důležité, aby se děti naučily samostatně uvažovat, diskutovat a hodnotit.

 1. Skutečná motivace – pokud nevím, chci vědět

Dalším cílem metody je, aby děti řešily úkoly s radostí a aby je úkoly neděsily. A právě k tomu slouží motivace. Když žáci nacházejí řešení vlastním úsilím, bude je to motivovat řešit i těžší úkoly.

 1. Reálné zkušenosti – zkušenosti dětí jsou důležité

Hejného metoda je založena na strategii řešení úkolů pomocí vlastních zkušeností a potřeb. Děti si například „šijí šaty“ na kostku a automaticky se učí vypočítat její obvod a povrch.

 1. Radost z matematiky – pochvala je důležitá

Radost z úspěchu je nejúčinnější motivací. Děti jsou motivovány i pochvalou spolužáků a učitelů. Je přirozené, že pokud vás někdo pochválí, máte chuť dále pracovat a věříte, že se vám to opět povede.

 1. Vlastní poznatek – je lepší než převzatý

Když například žáci stojí před úkolem postavit čtverec pomocí tří tyčí, zjistí, že tři tyče k tomu nestačí. A tak postaví trojúhelník. Poznatek, který si zapamatují, pak bude, že pomocí tří tyčí se čtverec postavit nedá. Takto jednoduše mohou objevit schémata pro výpočet obvodu a povrchu předmětů.

 1. Role učitele – moderátor diskuse

Typický obraz učitele je ten, kdo přednáší před tabulí. Žáci poslouchají, dělají si poznámky a zapamatují si je. U Hejného metody je ale učitel spíše moderátorem, který žáky usměrňuje a podporuje v samostatném řešení úkolů.

 1. Práce s chybou – učení se z chyb

U Hejného metody dokonale platí přísloví, že chybami se člověk učí. I chybu lze totiž využít jako prostředek učení. Žáci analyzují nesprávné odpovědi, což je následně přivádí k hlubšímu poznání, které si rychleji zapamatují.

 1. Přiměřené výzvy – pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně

Učebnice matematikypřipravené profesorem Hejným, obsahují úkoly různé náročnosti. Existují zde úkoly pro šikovnější, ale i pro slabší žáky, kteří v důsledku řešení lehčích úkolů nepociťují ostudu. Samozřejmě je na učiteli, jak dané úkoly rozdělí.

 1. Podpora spolupráce – diskuse a práce ve skupinách

Při Hejného metodě se žáci podělí o své poznatky a ten, kdo zná odpověď, to řekne ostatním. Tím ale role dítěte nekončí – vysvětlí ostatním žákům, jak k výsledku dospělo, a odpovídá na jejich otázky. Děti si tak budují znalosti, o kterých přemýšlejí, a jejich znalosti se neustále prohlubují.

Kde všude je možná výuka matematiky Hejného metodou?

Výuka matematiky Hejného metodou je dostupná na mnoha školách a vzdělávacích institucích po celém světě. Její dostupnost se ale může lišit v závislosti na konkrétním regionu nebo lokalitě. V tomto směru je ideální kontaktovat danou školu. Pokud bude odpověď záporná, určitě vám poradí, kde nejblíže je metoda dostupná.

Další možností je online mapa škol ZDE.

TIP na závěr

Potřebuje vaše dítě doučování z matematiky a rádi byste zkusili výuku Hejného metodou? Žádný problém! U nás na Doucuji.eu najdete i takové doučovatele, kteří učí podle této metody.