Výhody individuálního doučování angličtiny pro děti: důraz na individuální přístup a rozvoj dovedností

Výhody individuálního doučování angličtiny pro děti: důraz na individuální přístup a rozvoj dovedností

Publikováno: 29. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Individuální doučování angličtiny je pro děti skvělým způsobem, jak mohou zlepšit své jazykové dovednosti a taky zvyšuje jejich sebevědomí a podporuje jejich učení. Zapojení dětí ve třídě je náročné a často nezohledňuje individuální potřeby a preferovaný styl učení dítěte. Pokud má dítě navíc nějaké specifické oblasti jazykového vzdělávání, které považuje za obtížné nebo nejisté, může to jeho proces učení ještě více zkomplikovat a dokonce ovlivnit jejich sebevědomí.

Při individuálním doučování je žák plně soustředěn, doučující se mu věnuje, což vede k individuálním a cíleným metodám učení. Individuální doučování také nabízí flexibilní časový rozvrh, díky čemuž se přizpůsobuje nabitému rozvrhu studentů a jejich rodin. Cílem je, aby studium bylo pohodové a bez stresu. Interaktivní a dynamické lekce zvyšují angažovanost dítěte, což vede k lepší a rychlejšímu učení a soustředěná pozornost věnovaná dítěti může být prospěšná i pro jeho sebevědomí a sebeúctu. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat výhodami individuálního přístupu k doučování angličtiny, abyste se pak mohli rozhodnout, zda a kdy si pro své dítě doučování najmout.

Chcete-li najít doučování kurzy angličtiny v Praze, výuka angličtiny v Brně, učitel angličtiny v Pardubicích nebo učitel angličtiny v Olomouci.

Individuální metody výuky

Při individuální výuce se student plně soustředí a lektor se mu věnuje. To znamená, že student může v reálném čase získat zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku, což vede k rychlejšímu pokroku a lepšímu zapamatování učební látky. Učitel může také přizpůsobit svůj přístup tak, aby odpovídal stylu učení a silným stránkám studenta, čímž se výuka stává efektivnější. Tento důraz na individuální přístup při doučování angličtiny poskytuje studentovi cílenou výuku, při níž jsou zohledněny jeho potřeby, silné a slabé stránky.

Pokud má student například potíže s porozuměním a zapamatováním psaného textu, doučující může použít vizuální pomůcky, jako jsou videa, fotografie nebo ilustrace, které studentovi pomohou pochopit souvislosti. Na druhou stranu, pokud se student učí sluchově, může tutor zařadit více mluvených aktivit, které mu pomohou lépe porozumět látce, například pomocí audio knih.

6 výhod individuální pozornosti:

 • Zvýšená angažovanost a motivace Individuální přístup k výuce umožňuje studentům učit se vlastním tempem, což může zvýšit jejich zájem o předmět a motivovat je k usilovnější práci.
 • Lepší pochopení a uchování znalostí. Individuální přístupy k výuce jsou přizpůsobeny potřebám a stylu učení každého studenta, což může vést k lepšímu pochopení látky a lepšímu uchování informací.
 • Zlepšení výsledků učení Personalizované metody výuky mohou vést k lepším výsledkům učení, protože studenti mají větší pravděpodobnost, že si informace zapamatují a budou podávat lepší výkony.
 • Rozvoj dovedností kritického myšlení. Personalizované přístupy k výuce mohou studentům pomoci rozvíjet dovednost kritického myšlení, protože jsou vedeni k tomu, aby kladli otázky, řešili problémy a nacházeli souvislosti mezi různými předměty a využívali zkušenosti z reálného světa.
 • Větší pocit odpovědnosti a kontroly. Individualizované metody výuky umožňují studentům převzít kontrolu nad vlastním učením a rozhodovat o tom, co se chtějí naučit a jak se to chtějí naučit. To může vést k většímu pocitu odpovědnosti za vlastní učení.
 • Lepší připravenost do budoucnosti. Personalizované metody výuky mohou žákům pomoci rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch v práci a v životě, jako je přizpůsobivost, řešení problémů a kritické myšlení.

Cílený rozvoj dovedností

Individuální doučování angličtiny poskytuje studentům možnost zaměřit se na konkrétní oblasti, ve kterých se potřebují zlepšit, jako je výslovnost, slovní zásoba, gramatika nebo psaní. Soustředěná pozornost doučovatele znamená, že student dostane cílené lekce k překonání slabých stránek a rozvoji silných stránek. To vede k rychlejšímu pokroku a větší jistotě v mluvení a psaní anglicky. Na rozdíl od tradičních kurzů, kde se musí pokrýt široké učivo a není možné věnovat každému studentovi soustředěnou, individuální pozornost.

6 výhod cíleného rozvoje dovedností:
 • Rychlejší pokrok Zaměřením se na konkrétní oblasti, v nichž je třeba se zlepšit, může žák dosáhnout rychlejšího pokroku a dříve uvidí výsledky své usilovné práce.
 • Vyšší sebevědomí Cíleně zaměřené lekce pomáhají budovat sebedůvěru studentů v mluvené i psané angličtině, což jim usnadňuje efektivní komunikaci.
 • Zlepšení silných stránek Lektor může pracovat i se stávajícími silnými stránkami studenta, dále posilovat jeho dovednosti a pomáhat mu rozvíjet se v nových oblastech.
 • Zlepšování slabých stránek Zaměřením se na slabé stránky studenta může lektor pomoci studentovi překonat jeho problémy a zlepšit jeho celkové znalosti angličtiny.
 • Efektivní učení Individuální doučování umožňuje studentovi pracovat vlastním tempem a zaměřit se na oblasti, které jsou pro něj nejdůležitější, což vede k efektivnějšímu a účinnějšímu učení.
 • Efektivní zpětná vazba Doučovatel může poskytnout okamžitou a individualizovanou zpětnou vazbu, která studentovi pomůže identifikovat a opravit jeho chyby a zlepšit jazykové dovednosti.

Pružné plánování

Individuální doučování angličtiny nabízí možnosti plánování, které se přizpůsobí nabitému rozvrhu a osobním potřebám studenta a jeho rodiny. Kvalitní vzdělání lze získat v době, která vám vyhovuje, ve vašem pohodlí, bez dalšího stresu nebo upřednostňování pracovních či mimoškolních aktivit. Změna termínu doučování je navíc pohodlná, snadná a bez sankcí.

6 výhod flexibilního plánování:

Možnosti plánování, které se přizpůsobí nabitému rozvrhu studenta a jeho rodiny. Individuální doučování angličtiny poskytuje studentovi a jeho rodině flexibilitu zvolit si čas, který jim nejlépe vyhovuje. Nemusí se tak obávat překrývání pracovních nebo mimoškolních aktivit.
 • Pohodlné a snadné přeplánování Proces změny termínu doučování je jednoduchý a srozumitelný, což umožňuje studentovi a jeho rodině snadno se přizpůsobit změnám v rozvrhu.
 • Kvalitní výuka bez stresu Flexibilní možnosti plánování individuálního doučování angličtiny poskytují studentovi možnost získat kvalitní vzdělání bez stresu. To pomáhá zajistit, že student je soustředěný a motivovaný, což vede k lepším výsledkům.
 • Žádné sankce za změnu rozvrhu Na rozdíl od tradičních vzdělávacích zařízení umožňuje individuální doučování angličtiny přizpůsobit se vašemu rozvrhu. Eliminuje další stres pro studenty a ostatní členy rodiny, který může být způsoben změnou termínu.
 • Plná pozornost doučujícího Individuální doučování angličtiny poskytuje studentovi plnou pozornost doučovatele, což pomáhá budovat pevný vztah mezi učitelem a studentem. To vede k efektivnějšímu učení, protože doučovatel přizpůsobuje své hodiny individuálním potřebám a stylu učení studenta.
 • Výuka na míru Díky individuálnímu doučování angličtiny může student získat cílené lekce, které jsou navrženy tak, aby se zaměřily na slabé stránky a zlepšily silné stránky. To vede k rychlejšímu pokroku a větší jistotě při mluvení a psaní v angličtině.
 • Zvýšené zapojení

  Interaktivní a dynamické lekce, které studenty zaujmou, jsou klíčovým aspektem individuálního doučování angličtiny. Studenti mají možnost aktivně se zapojit a procvičovat mluvení, což vede k lepšímu soustředění a zájmu o probíranou látku. Student se také může zapojit do konverzace s rodilým mluvčím, což mu poskytne cenné zkušenosti s učením. Tento praktický a interaktivní přístup je přínosný zejména pro studenty, kteří mohou mít v tradičních třídách problémy s udržením pozornosti. Hry, písničky a další zábavné aktivity lze využít k rozvoji jazykových dovedností studenta v uvolněném a poutavém prostředí.

  6 výhod zvýšené angažovanosti:

  • Aktivní účast a praktické mluvení Individuální výuka angličtiny poskytuje studentům příležitost aktivně se zapojit a procvičovat mluvení. Interaktivní a dynamické lekce jsou navrženy tak, aby studentům umožnili efektivněji se učit a uchovávat informace. Takový praktický přístup k výuce pomáhá studentům rozvíjet jejich jazykové dovednosti, budovat sebevědomí a lépe porozumět probírané látce.
  • Lepší soustředění a zájem o látku. Individuální a poutavá výuka angličtiny vede k lepšímu soustředění a zájmu o probíranou látku. Studentovi je věnována individuální pozornost a je schopen se během výuky soustředit. To může mít za následek vyšší úroveň porozumění a zapamatování probírané látky.
  • Zapojení do konverzace s rodilým mluvčím. Individuální doučování angličtiny poskytuje studentům cennou příležitost zapojit se do konverzaci s rodilým mluvčím. Takový kontakt s autentickou angličtinou pomáhá studentům rozvíjet jejich jazykové dovednosti a zlepšovat výslovnost, slovní zásobu, gramatiku a celkovou plynulost.
  • Zábavné a uvolněné prostředí pro výuku Hry, písničky a další zábavné aktivity slouží k uvolněnému a příjemnému prostředí výuky Tento přístup pomáhá zmírnit případný stres nebo úzkost spojenou s výukou a umožňuje studentům soustředit se na látku a rozvíjet své jazykové dovednosti v uvolněnějším a poutavějším pro- středí.
  • Kulturní povědomí Zapojením do konverzace s rodilým mluvčím se studenti mohou seznámit s anglickým jazykem a kulturou. Poznání kultury umožňuje hlubší pochopení jazyka a pomáhá zvýšit celkovou plynulost a schopnost efektivní komunikace.
  • Zvlášť přínosné pro studenty, kteří mají problém udržet si zájem. Tento praktický a interaktivní přístup k výuce je přínosný zejména pro studenty, kteří mohou mít problém udržet si pozornost v tradičních třídách. Osobní přístup a interaktivní lekce udržují zájem a zaujetí studentů, což může vést k rychlejšímu pokroku a větší důvěře v jejich jazykové dovednosti.

  Zvyšování sebevědomí a sebedůvěry

  Při individuálním doučování má student dostatek příležitostí procvičit si své jazykové dovednosti a znalosti angličtiny. Díky pozitivnímu prostředí a individuálnímu přístupu si studenti budují sebevědomí a důvěru ve své schopnosti. To se může promítnout i do dalších oblastí jejich života a zvýšit jejich celkový pocit pohody.

  6 výhod posilování sebevědomí a sebedůvěry:
  • Pozitivní povzbuzení Studentovi se dostává podpory a individuální pozornosti ze strany tutora, který ho může povzbudit a poskytnout mu pozitivní zpětnou vazbu, která zvyšuje jeho sebevědomí a sebedůvěru.
  • Individuální pozornost Individuální přístup umožňuje doučujícímu zaměřit se výhradně na potřeby studenta a přizpůsobit výuku jeho potřebám, zpětné vazbě, specifickému stylu učení a cílům.
  • Živá zpětná vazba Student dostává okamžitou zpětnou vazbu o svém pokroku, což mu umožňuje vidět své vlastní zlepšení a budovat důvěru ve své jazykové schopnosti.
  • Lekce na míru Individuální přístup znamená, že student může dostávat lekce, které jsou přizpůsobené na míru. jeho specifickým potřebám a pomáhá mu dosáhnout jeho cílů účinným a efektivním způsobem.
  • Pozitivní prostředí pro výuku Pozitivní atmosféra spolu s podporou, které se studentovi dostává od lektora, mu dává pocit, že si ho váží, což vede ke zvýšení sebedůvěry a příjemnějšímu učení.
  • Zvýšený celkový pocit pohody. Zvýšené sebevědomí a sebedůvěra dosažené díky individuálnímu doučování angličtiny se může přenést i do dalších oblastí života studenta a zvýšit celkovou radost ze života.

  Závěr

  Na závěr lze říci, že individuální doučování angličtiny nabízí řadu výhod, které mohou dětem pomoci zlepšit jejich jazykové dovednosti. Hodiny s osobním učitelem mohou aktivně pomoci dítěti rozvíjet jeho jazykové dovednosti a zlepšit jeho celkový pocit ze školy - od efektivnějšího učení až po větší angažovanost a dokonce i lepší sebevědomí. Nalezení správného doučovatele je klíčové pro to, abyste měli s učením dobré zkušenosti, proto nepřehlédněte náš příspěvek o přípravě na zkoušku z anglického jazyka, ve kterém najdete tipy, jak vybrat správného doučovatele pro vás a vaše dítě. Šťastné učení!