Význam raného jazykového vzdělávání: Proč budoucí úspěch vašeho dítěte začíná již nyní

Význam raného jazykového vzdělávání: Proč budoucí úspěch vašeho dítěte začíná již nyní

Publikováno: 3. 11. 2023 Autor: Juraj S.

Učení se cizímu jazyku je zásadním aspektem vývoje dítěte a zahájení výuky druhého jazyka v raném věku může mít velmi pozitivní dopad na vývoj a budoucnost dítěte. Děti, které jsou v raném věku vystaveny kontaktu s více jazyky, se s větší pravděpodobností stanou bilingvní nebo multilingvní, což má řadu kognitivních, sociálních a emocionálních výhod. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, proč je výuka jazyků v raném věku důležitá, jak můžete podpořit jazykový rozvoj svého dítěte a jaké různé výhody může mít.

Přínosy pro kognitivní vývoj

Souvislost mezi jazykem a kognitivním vývojem je nepopiratelná a vystavení jazykům v raném věku může mít trvalý a pozitivní vliv na paměť, schopnost řešit problémy a celkovou funkci mozku dítěte. Studie prokázaly, že výuka jazyků v raném věku může formovat neuronové sítě v mozku dítěte, což mu umožňuje efektivněji zpracovávat informace a řešit problémy. Kromě toho výzkumy také naznačují, že vystavení více jazykům v raném věku může zlepšit kognitivní schopnosti, jako je kreativita, pozornost a kritické myšlení.

Kognitivní přínosy učení se jazykům v raném věku:
 • Jazyk má zásadní význam pro komunikaci a myšlení
 • Rané učení jazyků ovlivňuje kognitivní schopnosti
 • Mozek je v raném věku vnímavý a flexibilní
 • Snadné osvojování nových zvuků a slov
 • Raná expozice formuje neuronové sítě
 • Zlepšuje schopnost zpracovávat, řešit problémy a ukládat informace do paměti

Více studií prokázalo, že časné vystavení více jazykům může mít velký vliv na kognitivní vývoj. Děti, které jsou vystaveny více než jednomu jazyku, mají obvykle lepší kognitivní flexibilitu, což jim umožňuje snadněji přepínat mezi jazyky a styly myšlení. Toto vystavení různým kulturám, jazykům a způsobům myšlení může také vést ke zlepšení kreativity, pozornosti a schopnosti kritického myšlení.

Silnější sociální a emoční dovednosti

.

Učení jazyků může dětem pomoci rozvíjet důležité sociální a emocionální dovednosti. Tím, že se děti naučí efektivně komunikovat, mohou vytvářet pevnější vztahy se svými vrstevníky, pochopit názory ostatních a líp řešit konflikty. Včasné seznámení s různými jazyky a kulturami může pomoci posílit empatii, rozšířit kulturní obzory dětí a podpořit respekt a toleranci k rozmanitosti. Získání pevných základů sociálních a emocionálních dovedností prostřednictvím jazykového vzdělávání v raném dětství pomůže dítěti v osobním i profesním životě. Může zlepšit vztahy a posílit vazby s ostatními lidmi, což vede k plnějšímu osobnímu životu. Pokud navíc dítě získá efektivní dovednosti v oblasti řešení konfliktů a problémů, mohou být jeho každodenní interakce plynulejší a harmoničtější. Silné sociální a emoční dovednosti mohou také přispět k celkové duševní a emoční pohodě člověka tím, že mu pomáhají zvládat stres a být odolnější v náročných situacích. Kromě toho mohou mít tyto dovednosti také pozitivní vliv na akademické a profesní výsledky člověka, což vede k lepšímu hodnocení, vyšší spokojenosti v zaměstnání a lepším kariérním vyhlídkám. Disponování silnými sociálními a emočními dovednostmi může také zvýšit empatii a soucit s ostatními, což podporuje laskavější a inkluzivnější společnost.

Přínosy dvojjazyčnosti a mnohojazyčnosti

Bilingvismus a multilingvismus se v dnešním globalizovaném světě stávají stále více ceněnými dovednostmi. Bylo dokonce zjištěno, že děti, které jsou dvojjazyčné nebo vícejazyčné, mají lepší schopnost řešit problémy a lepší paměť. Kromě toho dvojjazyčnost nebo mnohojazyčnost může vést k lepšímu kulturnímu porozumění a empatii a také ke zlepšení sociálních a komunikačních dovedností. Dvojjazyční lidé mají také konkurenční výhodu na trhu práce, protože jsou schopni pracovat ve více zemích a komunikovat s širším okruhem lidí.

Přínosů dvojjazyčnosti a mnohojazyčnosti je mnoho, od společenských až po profesní. Některé z těchto výhod jsou následující:
 • Zlepšené schopnosti řešit problémy
 • Zlepšení paměti
 • Větší kulturní porozumění a empatie
 • Zlepšení sociálních a komunikačních dovedností
 • Schopnost orientovat se v různých kulturních perspektivách
 • Schopnost pracovat ve více zemích a komunikovat s širším okruhem lidí
 • Konkurenční výhoda na trhu práce

Jak učení jazyků v raném dětství ovlivňuje budoucí studijní úspěch

Jazykové vzdělávání v raném věku může mít významný vliv na budoucí akademický úspěch. Děti, které se začnou učit jazyk v raném věku, mají větší pravděpodobnost, že budou dosahovat dobrých výsledků v dalších předmětech, jako je matematika a přírodní vědy. Silné základy angličtiny navíc mohou vést k úspěchu v mezinárodních vztazích a komunikaci, takže jsou dobře připraveny na to, aby se jim dařilo ve stále více propojeném světě.

Níže uvádíme několik způsobů, jak studium jazyků v raném věku prospívá budoucím studijním úspěchům:

Zlepšuje kognitivní vývoj:

Seznámení se s více jazyky v raném věku zlepšuje kognitivní dovednosti, jako je řešení problémů, paměť a pozornost k detailům, které jsou vysoce ceněny v mnoha profesních oblastech.

Zlepšuje jazykové dovednosti:

Děti, které se učí jazyk v raném věku, se s větší pravděpodobností naučí jazyk jako rodilí mluvčí a mají lepší přízvuk.

Podporuje rozvoj gramotnosti:

Silné jazykové základy mohou dětem pomoci se čtením, psaním a jazykovými dovednostmi, které jsou nezbytné pro úspěch ve škole.

Dětem pomáhá silný jazykový základ ve čtení, psaní a jazykových dovednostech.

Zvyšuje kulturní povědomí:

Učení a zvládnutí cizího jazyka vystavuje děti různým kulturám, podporuje toleranci a respekt k odlišným názorům.

Zlepšuje celkové studijní výsledky:

Výzkumy ukázaly, že žáci, kteří se učí cizí jazyk v raném věku, mají tendenci dosahovat lepších výsledků v předmětech napříč učebními osnovami, jako je matematika a přírodní vědy.

Příprava na budoucí příležitosti:

Dvojjazyčnost a mnohojazyčnost jsou v dnešním globalizovaném světě vysoce ceněny a raná výuka jazyků poskytuje konkurenční výhodu pro budoucí vzdělávací a profesní příležitosti.

Jazyky budoucnosti: Jaký jazyk si vybrat?

Jak již bylo zmíněno výše, studium jazyků v raném věku může dětem otevřít svět příležitostí v osobním i profesním životě. Výzkumy ukázaly, že studium druhého jazyka v raném věku může mít pozitivní vliv na celkové studijní výsledky dítěte a může zvýšit jeho schopnost učit se v budoucnu další jazyky a znalost více než jednoho jazyka může zvýšit jeho pracovní vyhlídky ve stále globalizovanějším světě.

Jaké jazyky je pro děti nejvýhodnější se učit

Při výběru jazyka, který se má dítě učit, je důležité zvážit dlouhodobý přínos a mít na paměti individuální potřeby, zájmy a plány dítěte do budoucna. Učit se rozšířenému a žádanému jazyku může dítěti zvýšit šance na úspěch v globální ekonomice a mít více příležitostí komunikovat a navazovat kontakty s lidmi z různých kultur.

Z tohoto pohledu jsou pro děti do budoucna nejpřínosnější jazyky, kterými se běžně mluví a které jsou v globální ekonomice žádané. Níže jsou uvedeny některé z největších jazyků budoucnosti:

Angličtina:

Angličtina je stále dominantním jazykem mezinárodní komunikace, obchodu a technologií a pravděpodobně tomu tak bude i v budoucnu.

Mandarínská čínština:

Mandarínská čínština je nejrozšířenějším jazykem na světě a rostoucí ekonomická síla Číny znamená, že mandarínská čínština bude pravděpodobně stále důležitější v globální ekonomice.

Španělština:

Španělština je rozšířená v mnoha zemích světa a její používání ve Spojených státech roste. Španělština je také úředním jazykem ve 21 zemích a je hojně využívána v mezinárodních organizacích.

Arabština:

Arabština je rozšířená na Blízkém východě, v severní Africe a dalších zemích a je úředním jazykem ve 26 zemích. Díky rostoucímu významu Blízkého východu v globální politice a rostoucí poptávce po arabsky mluvících odbornících je arabština vhodným jazykem ke studiu.

Francouzština:

Francouzština je úředním jazykem ve 29 zemích a je hojně využívána v mezinárodních organizacích. Je také jazykem kultury a je užitečná pro děti se zájmem o literaturu, umění a hudbu.

Jak podpořit jazykové znalosti jako rodič nebo pečovatel

Jestliže jste se se svým dítětem rozhodli vydat na novou cestu učení jazyků, možná hledáte radu, jak nejlépe podpořit učení svého dítěte. První roky života dítěte jsou z hlediska jeho jazykového vývoje klíčové a rodiče a pečovatelé hrají v tomto procesu důležitou roli. Tím, že podporují jazykově bohaté prostředí a podporují kontakt s jazykem, mohou podpořit jazykový vývoj dítěte.

 • Pravidelné používání jazyka v domácnosti, pokud jej sami ovládáte
 • Společné čtení knih
 • Zpívání písniček
 • Účast na jazykových hrách a aktivitách
 • Pravidelně s dítětem mluvit a umožnit mu vyjadřovat se v jazyce, který se učí
 • Zlepšování jazykových dovedností
 • Zvyšování důvěry v používaný jazyk

Vyhledání pomoci učitele

Rodiče a opatrovníci mohou navíc vyhledat další podporu u pedagogických pracovníků, jako jsou učitelé a vychovatelé, aby dále zlepšili jazykový vývoj svého dítěte. Chcete-li najít místního soukromého učitele v okolí svého bydliště, můžete vyhledávat prostřednictvím webových stránek nebo platforem pro doučování, například pomocí vyhledávacích výrazů, jako je "doučování Praha" nebo "jazykový korepetitor Brno". Zapsání do jazykových kurzů nebo tříd s bohatým jazykovým obsahem může také poskytnout příležitost ke strukturovanějšímu studiu jazyka a kontaktu s dalšími rodilými mluvčími. Ty můžete najít vyhledáním kurzů nebo lekcí angličtiny "vašeho města" (např. kurz angličtiny Pardubice nebo lekce angličtiny Ostrava. Celkově lze říci, že role rodičů a pečovatelů je při podpoře jazykových dovedností malých dětí klíčová a jejich aktivní účast může mít významný vliv na dlouhodobé jazykové schopnosti a úspěch dítěte. Strategie, jak z učení jazyků udělat pro děti zábavný a poutavý zážitek Učení jazyků by mělo být pro děti příjemným a interaktivním zážitkem. Začlenění her, písniček a multimédií učiní výuku jazyků poutavější a zábavnější. Zdroje pro výuku jazyků založené na technologiích, jako jsou interaktivní aplikace, videa a vzdělávací webové stránky, mohou dětem poskytnout zábavný a efektivní způsob, jak procvičovat své jazykové dovednosti. Kromě toho může přihlášení dítěte do jazykových kurzů nebo na kulturní akce také pomoci podpořit jeho lásku a zájem o studium jazyků. Pokud byste chtěli získat další tipy, jak pro své dítě udělat z učení jazyka zábavný a poutavý zážitek, můžete se podívat na náš příspěvek "Výuka angličtiny pro děti - tipy a triky".

Několik klíčových tipů z tohoto příspěvku:

Děti se budou do procesu učení zapojovat častěji, pokud je to bude bavit. Chcete-li udržet zájem a motivaci dítěte, zařaďte do výuky aktivity založené na hře, jako jsou hry, písničky a příběhy. Můžete například hrát hry na rozšiřování slovní zásoby, které dětem pomohou procvičit nová slovíčka. Můžete také použít písničky a příběhy, abyste zábavnou a poutavou formou upevnili slovní zásobu a gramatické struktury.

Níže uvádíme několik návrhů zábavných aktivit, které můžete použít během hodin angličtiny:

 • Hra na role: Nechte dítě zahrát různé scénáře, například objednávání jídla v restauraci nebo návštěvu lékaře.
 • Příběh: Povzbuďte děti, aby zábavnou a interaktivní formou vyprávěly nebo hrály své vlastní příběhy.
 • Hudba a písničky: Pomocí písniček a říkanek si děti zábavnou a zapamatovatelnou formou osvojí slovní zásobu a gramatiku.
 • Výtvory a projekty: Nechte dítě vytvořit vlastní projekty, například vytvořit album nebo plakát, které mu pomohou upevnit slovní zásobu a gramatiku.
 • Hledání pokladu:
 • Vytvořte hru na hledání pokladu s indiciemi psanými v angličtině, která dětem pomůže zábavnou a interaktivní formou procvičit slovní zásobu a gramatiku.

Důležitost angličtiny jako světového jazyka

Angličtina je všeobecně uznávána jako globální jazyk obchodu a komunikace. Pokud s ní děti začnou brzy, mohou získat pevné základy angličtiny a zvýšit své šance na úspěch v mezinárodních vztazích. Dobrá znalost angličtiny jim navíc může otevřít nové možnosti cestování a práce.

Angličtina je nejrozšířenějším jazykem na světě a používá se ke komunikaci v nejrůznějších oblastech včetně vzdělávání, technologií, médií a vědy. Kromě toho je angličtina jazykem mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a diplomacie, takže je nezbytná pro úspěch v mnoha mezinárodních interakcích.

Závěr

Učení se angličtině v raném věku může být pro děti významnou výhodou v jejich dalším postupu. Výzkum ukázal, že děti, které se začnou učit angličtinu jako druhý jazyk v raném věku, mají obvykle lepší výslovnost, slovní zásobu a gramatické dovednosti ve srovnání s dětmi, které se začnou učit později. Kromě toho děti, které se učí angličtinu v raném věku, s větší pravděpodobností dosáhnou plynulosti a úrovně znalosti angličtiny podobné jejich rodnému jazyku, což může mít pozitivní dopad na jejich budoucí studijní a profesní úspěchy.