Budování silné slovní zásoby u dětí: tipy a strategie, které můžete vyzkoušet již dnes

Budování silné slovní zásoby u dětí: tipy a strategie, které můžete vyzkoušet již dnes

Publikováno: 7. 11. 2023 Autor: Juraj S.

Slovní zásoba hraje klíčovou roli ve vývoji dítěte a jeho budoucím úspěchu, protože umožňuje efektivní komunikaci, zlepšuje dovednost psaní a posiluje kritické myšlení a schopnost řešit problémy. Vybudování silné slovní zásoby u dětí však může být náročné, zejména ve světě, kde technologie hrají v životě většiny dětí tak významnou roli. V této komplexní příručce se s vámi podělíme o nejúčinnější strategie pro budování anglické slovní zásoby u dětí, přičemž budeme vycházet z výzkumem ověřených metod, které se osvědčily. Nabízíme tipy a techniky, které jsou zábavné, poutavé a snadno proveditelné, od čtení a slovních her až po cvičení na porozumění a psaní. Tato příručka je cenným zdrojem informací, ať už vaše dítě teprve začíná, nebo si chce zlepšit slovní zásobu. Pusťme se do toho, aby vaše dítě mělo co nejlepší základy slovní zásoby.

Metoda 1: Čtení

Čtení je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak u dětí vybudovat silnou slovní zásobu v angličtině. Když děti čtou, setkávají se s novými slovíčky a frázemi, které rozšiřují jejich slovní zásobu a zvyšují jejich porozumění jazyku. Čtení také pomáhá dětem lépe pochopit kontext, který je nezbytný pro efektivní používání nových slovíček. Čtením různých materiálů, včetně beletrie, literatury faktu a poezie, se děti mohou seznámit se širokou škálou slov a slovních vzorů.

Tipy na podporu dětského čtení

Čtení je klíčovou součástí budování silné anglické slovní zásoby u dětí. Poskytnutím materiálů vhodných pro daný věk, zábavných čtenářských aktivit a podporou samostatného čtení můžete dítěti pomoci rozvíjet lásku k jazyku a bohatou slovní zásobu, která mu bude přínosem po celý život. Níže uvádíme 3 klíčové návrhy aktivit, které podporují čtení u dětí.

  Poskytujte materiály vhodné pro daný věk

 • Důležitým krokem při podpoře čtení u dětí je poskytování materiálů odpovídajících jejich věku. Vybírejte knihy a další materiály, které odpovídají úrovni čtení a zájmům dítěte. Díky tomu se budou cítit sebejistě a budou mít motivaci k dalšímu čtení.
 • Udělejte ze čtení zábavu

 • Čtení může být pro děti zábavnou a příjemnou činností, zejména pokud se k němu přistupuje hravou formou. Podporujte děti ve čtení tím, že ho zařadíte do jejich každodenní rutiny, například čtením před spaním nebo tím, že si každý týden vyhradíte čas na rodinné čtení. Můžete si také doma vytvořit útulný čtecí koutek a doplnit ho knihami, dekami a polštáři, aby se čtení stalo pohodlným a příjemným zážitkem.
 • Podporujte samostatné čtení

 • Podněcování dětí k samostatnému čtení je důležitou součástí pomoci při budování jejich slovní zásoby. Povzbuzujte dítě, aby si vybíralo knihy, které ho zajímají, a aby si četlo samo. Pomůže jim to budovat si sebedůvěru a samostatnost a zvýší se jejich kontakt s novými slovy a myšlenkami.

Metoda 2: Konverzace

Podněcování dětí k mluvení a zapojování se do konverzace je důležitou součástí budování jejich slovní zásoby. Účastí v konverzaci se děti seznamují s novými slovy, pojmy a myšlenkami, což pomáhá rozšiřovat jejich slovní zásobu a budovat jejich jazykové dovednosti. Zapojení do konverzace navíc pomáhá dětem procvičovat používání naučených slovíček v kontextu, což může zvýšit porozumění nové slovní zásobě a její uchování.

  Ptejte se

 • Pokládání otázek je jednoduchý a účinný způsob, jak děti povzbudit k mluvení a zapojení do konverzace. Pokládejte otevřené otázky, které dětem umožní rozvést a podělit se o své myšlenky a nápady, čímž jim dáte příležitost používat a procvičovat slovní zásobu.
 • Podněcujte děti ke kladení otázek

 • Podněcování dětí ke kladení otázek může také pomoci budovat jejich slovní zásobu. Nejenže tak děti dostanou příležitost ptát se na nová slova nebo pojmy, kterými si nejsou jisté, ale také jim to ukáže, jak důležité je aktivně vyhledávat informace.
 • Zapojte děti do konverzace

 • Zapojení dětí do konverzace může být zábavným a účinným způsobem, jak rozšířit jejich slovní zásobu. Pozorně naslouchejte tomu, co říkají, a povzbuzujte je k dalšímu mluvení kladením doplňujících otázek. Když se děti cítí být vyslechnuty a oceněny, je pravděpodobnější, že se zapojí do konverzace a budou ochotnější používat novou slovní zásobu.

Metoda 3: Slovní hry, hádanky a kvízy

Aktivity, jako jsou hry, kvízy a hádanky, jsou zábavným a poutavým způsobem, jak budovat u dětí silnou anglickou slovní zásobu. Tyto aktivity jsou pro děti výzvou k tvořivému myšlení, vybavování si nové slovní zásoby a jejímu používání v kontextu, což pomáhá upevňovat její význam a aplikaci. Hry, kvízy a hádanky mohou dětem také pomoci lépe pochopit strukturu jazyka a pravopis, což je pro budování silné slovní zásoby zásadní.

Hry podporující budování slovní zásoby

Slovní hry a hádanky jsou zábavným a poutavým způsobem, jak u dětí budovat silnou slovní zásobu v angličtině. Výběrem her a hádanek, které odpovídají jejich věku a zájmům, můžete dítěti pomoci rozvíjet lásku k jazyku a bohatou slovní zásobu, která mu bude přínosem po celý život.

  Scrabble

 • Scrabble je klasická slovní hra, která je vhodná pro děti všech věkových kategorií. V této hře hráči pomocí dílků s písmeny vytvářejí na hrací desce slova. Scrabble je skvělým způsobem, jak děti povzbudit k využívání fantazie, kreativnímu myšlení a rozvíjení lásky k jazyku.
 • Bananagrams

 • Bananagrams jsou rychlá slovní hra, která je ideální pro děti, které mají rády výzvy. V této hře hráči závodí ve vytváření mřížky ze vzájemně propojených slov. Bananagrams jsou zábavným způsobem, jak dětem pomoci rozvíjet slovní zásobu a zlepšit jejich pravopisné dovednosti.
 • Křížovky

 • Křížovky jsou klasickým způsobem, jak rozšířit slovní zásobu a zlepšit pravopisné dovednosti. Jsou skvělým způsobem, jak děti povzbudit ke kritickému a kreativnímu myšlení a procvičit si používání nových slov v kontextu. Křížovky jsou také zábavným způsobem, jak se naučit nová slova a zlepšit slovní zásobu.
 • Boggle

 • Boggle je rychlá slovní hra, která je ideální pro děti, které mají rády výzvy. V této hře hráči hledají slova na mřížce z písmen. Boggle je zábavný způsob, jak dětem pomoci rozvíjet slovní zásobu, zlepšovat jejich pravopisné dovednosti a budovat jejich kritické myšlení.

Metoda 4: Slovní asociace

Slovní asociace jsou zábavným a účinným způsobem, jak budovat slovní zásobu dětí. Hra funguje tak, že spojuje slova na základě jejich významu, asociací nebo podobností. Hraním her se slovními asociacemi můžete dětem pomoci naučit se nová slova, zlepšit paměť a vybavování a budovat slovní zásobu zábavnou a poutavou formou. Podle těchto 4 tipů níže můžete vytvořit hry se slovními asociacemi, které pomohou vašemu dítěti rozvíjet lásku k jazyku.

  Začněte s jednoduchými dvojicemi slov

 • Při hraní her se slovními asociacemi je důležité začít s jednoduchými slovními spojeními, která jsou pro ně snadno pochopitelná a zapamatovatelná. Zvažte, zda nezačít slovy, která se týkají běžných předmětů nebo činností, jako je jídlo, zvířata nebo koníčky.
 • Podporujte kreativní myšlení

 • Podněcujte děti k tvořivému myšlení hraním her se slovními asociacemi. To jim pomůže rozšířit slovní zásobu tím, že budou vytvářet spojení mezi slovy, která by je jinak nenapadla.
 • Udělejte z toho výzvu

 • Posuňte dětem hraní slovní asociační hry stanovením časového limitu, zvýšením obtížnosti nebo přidáním dalších soutěžních prvků, jako jsou body nebo ceny. Hra bude pro děti zajímavá a poutavá a rychleji si rozšíří slovní zásobu.
 • Hrajte s partnerem nebo ve skupině

 • Hra se slovními asociacemi s partnerem nebo ve skupině může být pro děti zábavnou a společenskou aktivitou. Zároveň získají příležitost učit se od ostatních, slyšet nová slova a myšlenky a budovat si slovní zásobu v podpůrném a spolupracujícím prostředí.

Metoda 5: Vizuální pomůcky

Vizuální pomůcky mohou být účinným nástrojem, který dětem pomáhá budovat slovní zásobu. Kombinací obrázků s novými slovy si děti mohou vytvořit smysluplná spojení, která jim pomohou zapamatovat si význam slov. Vizuální pomůcky mohou zlepšit proces učení a učinit ho poutavějším a příjemnějším, což vede k většímu zapamatování a porozumění. Níže uvádíme několik příkladů vizuálních pomůcek, které lze použít pro efektivní výuku jazyků.

Flash karty

 • Flash karty jsou jednoduchou a účinnou vizuální pomůckou, která může dětem pomoci při učení nové slovní zásoby. Stačí napsat slovo na jednu stranu karty a definici na druhou stranu. Děti si pomocí flash karet mohou vyzkoušet své znalosti slovní zásoby.
 • Obrázkové knihy

 • Obrázkové knihy mohou být také skvělou názornou pomůckou, která dětem pomůže rozšířit slovní zásobu. Často obsahují ilustrace, které doprovázejí text a pomáhají dětem vytvářet souvislosti mezi slovy a jejich významem. Obrázkové knihy mohou děti používat také k procvičování čtení a čtení s porozuměním, čímž si dále rozšiřují slovní zásobu.
 • Metoda 6: Kontextové učení

  Kontextové učení je účinný a poutavý způsob, jak dětem pomoci vybudovat si silnou a pestrou slovní zásobu. Učením se slovíček v kontextu jsou děti schopny pochopit význam slova způsobem, který souvisí s jejich vlastními zkušenostmi, a může jim pomoci si slovo lépe zapamatovat. Tento typ učení také pomáhá dětem pochopit vztahy mezi slovy a to, jak lze slova použít v různých situacích. Níže vysvětlíme, jak kontextové učení uvést do praxe a jak ho využít jako nedílný způsob zapojení dětí do výuky.

  Příklady ve větách

 • Jedním z nejúčinnějších způsobů výuky slovní zásoby v kontextu je používání příkladových vět. To pomáhá dítěti pochopit význam slova a jeho použití v různých situacích. Povzbuzujte děti, aby si příkladové věty zopakovaly a vymýšlely vlastní věty s použitím nového slovíčka.
 • Používejte příběhy k ilustraci slovíček

 • Příběhy jsou dalším skvělým nástrojem pro učení slovní zásoby v kontextu. Díky vyprávění příběhů, které ilustrují význam slov, mohou děti slovíčka pochopit smysluplným a zapamatovatelným způsobem. Povzbuzujte děti, aby vytvářely vlastní příběhy s použitím nových slovíček.
 • Podněcujte děti k používání slovíček v rozhovoru

 • Podněcování dětí k používání slovíček v rozhovoru je dalším účinným způsobem, jak jim pomoci naučit se slovíčka v kontextu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím nácviku konverzace, hraní rolí nebo prostě tím, že děti povzbudíte, aby nová slovíčka používaly v každodenní konverzaci. Používáním slovní zásoby v konverzaci si děti mohou upevnit porozumění slovní zásobě a jejímu používání v různých situacích.
 • Metoda 7: Najděte si učitele

  Sedmou a poslední metodou, která pomůže vašemu dítěti vybudovat si silnou slovní zásobu v angličtině, je požádat o pomoc učitele. Doučovatel může dítěti pomoci s udržením motivace, budováním sebedůvěry a vytvořením struktury v procesu učení. Doučovatelé jsou k dispozici jak online, tak osobně a je na každém dítěti a rodiči, aby se rozhodli, který typ doučování je pro ně vhodný.

  Pokud chcete najít doučovatele, dobrým začátkem je vyhledávání na internetu, kde můžete najít jak online, tak osobní výuku angličtiny. Pokud se rozhodnete najít místního doučovatele ve městě, kde žijete, můžete hledat prostřednictvím doučovacích webových stránek nebo platforem, například pomocí vyhledávacích výrazů jako "doučování Brno" nebo "doučování jazyků Liberec". Zapsáním dítěte do jazykových kurzů nebo jazykově bohatých tříd získá zkušenosti se strukturovanější výukou jazyků a kontaktem s dalšími rodilými mluvčími. Stačí vyhledat kurz nebo lekci angličtiny ve svém městě (např. kurz angličtiny Praha nebo výuka angličtiny Ostrava). Celkově lze říci, že role rodičů a vychovatelů v jazykovém vzdělávání malých dětí je důležitá a jejich aktivní účast může mít významný vliv na dlouhodobé jazykové schopnosti a úspěch dítěte.

  Shrnutí a závěr

  V tomto článku jsme se zabývali různými strategiemi a tipy pro budování silné anglické slovní zásoby u dětí. Závěrem lze říci, že budování silné anglické slovní zásoby je velmi přínosné pro úspěch dítěte ve studijním i osobním životě. Začleněním strategií, jako je čtení, podpora konverzace, slovní hry a hádanky, slovní asociace, vizuální pomůcky a kontextové učení, mohou rodiče, učitelé a vychovatelé pomoci dětem rozšířit jejich slovní zásobu a zlepšit jejich celkové jazykové dovednosti. Kromě toho je nalezení dobrého učitele, který rozumí vašemu dítěti a jeho vzdělávacím potřebám, neocenitelným zdrojem při budování slovní zásoby vašeho dítěte.

  Je důležité si uvědomit, že budování silné slovní zásoby vyžaduje čas a důslednost. Podporujte své dítě v pravidelném čtení, hraní slovních her a každodenní konverzaci a budete na dobré cestě k tomu, abyste mu pomohli vybudovat bohatou a pestrou slovní zásobu. Klíčem k úspěchu je najít pro každé dítě to, co mu nejlépe vyhovuje, a udělat z budování slovní zásoby zábavný a poutavý zážitek pro dítě i pro vás.