Návod, jak krok za krokem vypočítat koncentraci roztoku

Návod, jak krok za krokem vypočítat koncentraci roztoku

Publikováno: 15. 3. 2024 Autor: Juraj S.

Pochopení koncentrace je klíčovou součástí chemie, která je důležitá ve všech oblastech, od studia ve třídě až po využití v průmyslu. Její pochopení může být obtížné, a právě zde přichází dobrý učitel a dobře strukturované lekce. Zkušený soukromý učitel dokáže složité myšlenky o koncentraci rozložit a usnadnit tak jejich pochopení. Díky lekcím budete lépe připraveni používat koncentraci v praktických scénářích, ať už jde o pokus ve třídě nebo skutečný chemický proces.

Definice koncentrace a její význam v chemii

Zjednodušeně, koncentrace chemického roztoku označuje množství rozpuštěné látky v určitém množství rozpouštědla. Odpovídá na otázku - kolik látky (rozpuštěné látky) je rozpuštěno v daném objemu nebo hmotnosti roztoku. Tento jednoduchý poměr je klíčem k pochopení mnoha chemických reakcí a aspektů roztoků.

Důležitost výpočtu koncentrace

Koncentrace je více než jen teoretický pojem. Má praktickou hodnotu v mnoha využitích. Výpočet a pochopení koncentrace jsou nezbytné pro předpovídání výsledků reakcí, vytváření optimálních podmínek pro chemické procesy a zajištění přesného provedení experimentu. V komerčním prostředí se průmyslová odvětví, jako je farmaceutický průmysl, potravinářství, kosmetika a další, značně spoléhají na přesné měření koncentrace pro udržení přísné kontroly kvality.

Přehled různých jednotek koncentrace

V chemii existuje mnoho způsobů vyjádření koncentrace. Volba jednotky často závisí na kontextu, povaze roztoku a jeho složkách. Zde se seznámíme s některými nejčastěji používanými jednotkami pro vyjádření koncentrace.

Molarita

Molarita (M) je pravděpodobně nejčastěji používanou jednotkou pro vyjádření koncentrace v chemii. Je definována jako počet molů rozpuštěné látky na litr roztoku. Molarita je užitečná zejména při reakcích zahrnujících vodné roztoky a umožňuje jednoduché výpočty reakcí na základě objemů.

Molalita

Molalita (m), ačkoli se používá méně často než molarita, má svůj význam. Je definována jako počet molů rozpuštěné látky na kilogram rozpouštědla. Na rozdíl od molarity, molalita není ovlivněna změnami teploty, takže je užitečná ve specifických scénářích, jako jsou výpočty zvýšení bodu varu a snížení bodu tuhnutí.

Normalita

Normalita (N) je míra koncentrace, která se často používá v acidobazické chemii. Normalita měří hmotnost gramového ekvivalentu rozpuštěné látky na litr roztoku. Má velký význam pro titrační výpočty, kde je podstatná stechiometrie reakce.

Hmotnostní procento

Hmotnostní procento je jednoduše hmotnost rozpuštěné látky vydělená celkovou hmotností roztoku vynásobená 100 %. Tato jednotka koncentrace se často používá v průmyslu, kde hmotnost složek roztoku hraje zásadní roli, například ve výrobě a potravinářství.

Dělá vám problém hmotnostní zlomek? Náš příspěvek na blogu "Jak zvládnout hmotnostní zlomek" je skvělým online zdrojem informací.

Objemové procentol

Objemové procento je podíl objemu rozpuštěné látky a celkového objemu roztoku vynásobený 100 %. Používá při řešení roztoků kapalin v kapalinách, například ethanolu ve vodě.

Molový zlomek

Molový zlomek je poměr počtu molů složky k celkovému počtu molů všech složek ve směsi. Molekulové zlomky jsou bezjednotkové a často se používají při výpočtech ideálního plynu a rovnovážných konstant.

Další jednotky koncentrace (díly na milion, díly na miliardu)

Pro velmi zředěné roztoky se používají jednotky jako Díly na milion(PPM) a díly na miliardu (PPB). PPM a PPB vyjadřují počet jednotek rozpuštěné látky na milion, resp. miliardu jednotek celkového roztoku. Tyto jednotky mají význam zejména v chemii životního prostředí, kde jsou důležité stopové množství znečišťujících látek ve vzduchu nebo ve vodě.

Potýkáte se s viskozitou? Náš příspěvek na blogu "Viskozita: Podrobná učební příručka z chemie připravená doučovateli" je užitečným zdrojem informací.

Výpočet molarity krok za krokem

Molarita (M) je jednotka koncentrace definovaná jako počet molů rozpuštěné látky na litr roztoku. Hojně se používá v kvantitativní chemii, konkrétně při reakcích, které probíhají v roztoku, jako jsou srážecí a redoxní reakce.

Příklad na výpočet molarity

Pro výpočet molarity vydělte počet molů rozpuštěné látky objemem roztoku v litrech. Postupujte podle následujících kroků:

 • Zjistěte počet molů rozpuštěné látky.
 • Zjistěte objem roztoku v litrech.
 • Vydělte počet molů rozpuštěné látky objemem roztoku a získáte molaritu.

Pokud rozpustíme 58,44 g (1 mol) NaCl v roztoku o celkovém objemu 1 litr, molarita NaCl je 1M.

Potřebujete pomoci s molární hmotností? Náš příspěvek na blogu "Jak zvládnout molární hmotnosti: Komplexní průvodce doučováním pro středoškoláky" je skvělým online zdrojem informací.

Výpočet molární hmotnosti krok za krokem

Molalita (m) je jednotka koncentrace definovaná jako počet molů rozpuštěné látky na kilogram rozpouštědla. Na rozdíl od molarity není molalita ovlivňována změnami teploty nebo tlaku, což z ní činí důležitou jednotku ve fyzikální chemii, zejména při studiu koligativních vlastností.

Příklad pro výpočet molality

Pro výpočet molality vydělte počet molů rozpuštěné látky hmotností rozpouštědla v kilogramech. Zde jsou uvedeny následující kroky:

 • Vypočítejte počet molů rozpuštěné látky.
 • Zjistěte hmotnost rozpouštědla v kilogramech.
 • Vydělte počet molů rozpuštěné látky hmotností rozpouštědla a získáte molalitu.

Pokud rozpustíme 60 gramů (1 mol) glukózy v 1 kilogramu vody, molalita roztoku je 1m.

Výpočet normality chemického roztoku krok za krokem

Normalita (N) je další jednotkou koncentrace, která je definována jako počet ekvivalentů na litr roztoku. Normalita je užitečná při acidobazických titracích a dalších metodikách chemické analýzy.

Příklad pro výpočet normality

Pro výpočet normality vydělte počet ekvivalentů rozpuštěné látky objemem roztoku v litrech. Postupujte podle následujících kroků:

 • Vypočítejte počet ekvivalentů rozpuštěné látky.
 • Určete objem roztoku v litrech.
 • Vydělte ekvivalenty rozpuštěné látky objemem roztoku a získáte normalitu.

Pokud rozpustíme 40 g (1 ekvivalent) NaOH v roztoku o celkovém objemu 1 litr, normalita roztoku je 1 N.

Máte problémy s pochopením hydroxidů, například NaOH? Náš příspěvek na blogu "Jak pochopit hydroxidy: Základní průvodce pro studenty středních škol" je skvělým online zdrojem informací.

Výpočtu hmotnostního procenta krok za krokem

Hmotnostní procento je jednotka koncentrace, definovaná jako hmotnost rozpuštěné látky na 100 jednotek hmotnosti roztoku. Běžně se používá při průmyslových chemických výpočtech, ve farmacii a při přípravě laboratorních činidel.

Příklad pro výpočet hmotnostního procenta

Hmotnostní procenta vypočtete tak, že hmotnost rozpuštěné látky vydělíte hmotností roztoku a vynásobíte 100. Zde jsou uvedeny následující kroky:

 • Změřte hmotnost rozpuštěné látky v gramech.
 • Zjistěte hmotnost roztoku v gramech.
 • Vydělte hmotnost rozpuštěné látky hmotností roztoku a vynásobte 100 a získáte hmotnostní procenta.

Například roztok obsahující 5 gramů NaCl ve 100 gramech vody bude mít hmotnostní procento 5 %.

Potřebujete pomoci s kovalentní vazbou? Podívejte se na náš příspěvek na blogu "Kovalentní vazba: definice, vznik a typy s příklady".

Výpočtu objemového procenta krok za krokem

Objemové procento je jednotka koncentrace definovaná jako objem rozpuštěné látky na 100 jednotek objemu roztoku. Často se používá v případě, že rozpuštěná látka i rozpouštědlo jsou kapaliny, například u obsahu alkoholu v nápojích.

Příklad pro výpočet objemových procent

Pro výpočet objemových procent vydělte objem rozpuštěné látky objemem roztoku a vynásobte jej 100. Postupujte podle následujících kroků:

 • Odměřte objem roztoku v litrech.
 • Určete objem roztoku v litrech.
 • Vydělte objem rozpuštěné látky objemem roztoku a vynásobte 100 a získáte objemová procenta.

Například roztok obsahující 50 ml ethanolu v celkovém objemu 500 ml bude mít objemové procento 10 %.

Výpočet molového zlomku roztoku krok za krokem

Molový zlomek je jednotka koncentrace, která představuje poměr počtu molů složky k celkovému počtu molů všech složek v roztoku. Je to bezrozměrná veličina používaná v různých oborech, například ve fyzikální chemii a chemickém inženýrství.

Příklad pro výpočet molového zlomku

Pro výpočet molového zlomku vydělte počet molů složky celkovým počtem molů všech složek v roztoku. Postupujte podle následujících kroků:

 • Vypočítejte počet molů každé složky v roztoku.
 • Zjistěte celkový počet molů v roztoku.
 • Vydělte počet molů každé složky celkovým počtem molů a získáte molární zlomek každé složky.

Pokud máme roztok obsahující 1 mol NaCl a 10 molů vody, molární zlomek NaCl je 1/(1+10) = 0,09.

Další metody výpočtu a vyjádření koncentrace

Gramy na litr

Jedná se o jednoduchou jednotku, která vyjadřuje hmotnost rozpuštěné látky v gramech přítomné v jednom litru roztoku. Často se používá v rámci diskuze o koncentraci plynů v ovzduší, například o míře znečištění.

Formalita

Formalita se používá při vzorcích namísto molekul. Formalita roztoku je počet vzorcových hmotností rozpuštěné látky na litr roztoku. To je užitečné při práci s iontovými sloučeninami, které disociují na více než jednu částici.

Díly na milion a díly na miliardu

Díly na milion (ppm) a díly na miliardu (ppb) jsou jednotky používané k měření koncentrace velmi zředěných roztoků nebo koncentrace nepatrných množství. Používají se například při monitorování znečištění a analýze stopových prvků.

Příklady pro tyto jednotky

Například roztok obsahující 20 g NaCl rozpuštěného v celkovém objemu 1 l roztoku bude mít koncentraci 20 g/l. Roztok NaCl o koncentraci 1 F znamená, že v jednom litru roztoku máme jeden hmotnostní vzorec (58,44 g) NaCl. V roztoku s 5 mg rozpuštěné látky v 1 kg rozpouštědla by koncentrace v ppm byla 5 ppm.

Úloha doučovatelů v chemii

Chemie může být složitý obor a pochopení koncentrace a jejího výpočtu je pro pokrok v ní klíčové. Právě zde se stává role doučovatele nepostradatelnou. Doučovatelé mohou poskytnout individuální pozornost, objasnit pochybnosti a poskytnout strukturovanou cestu k učení. Mohou zjednodušit složité pojmy, nabídnout další cvičné úlohy a pomoci studentům získat důvěru ve své schopnosti. Díky podpoře zkušeného doučovatele může být zvládnutí tak náročného předmětu, jako je chemie, dosažitelnějším cílem.

Hledáte doučovatele chemii? Zvažte individuální přístup k doučování. Vyhledáním hesla "doučovatel chemie Olomouc" nebo "doučovatel chemie Praha" na platformách, jako je doucuji.eu, objevíte doučovatele připravené přizpůsobit se vašemu jedinečnému stylu učení.

Pokud dáváte přednost skupinovému studiu, zadejte na internetu "lekce chemie Brno" nebo "lekce chemie Ostrava" a vyhledejte místní instituce nabízející skupinové studium. Skupinové lekce nabízejí atmosféru spolupráce, která může zlepšit vaše porozumění složitým chemickým konceptům.

Ať už prostřednictvím individuálního doučování nebo skupinového studia, zvládnutí chemických pojmů, jako jsou například výpočty koncentrace, je na dosah.

Potřebujete pomoc s tématy z biologie? Ať už se učíte fotosyntézu, osmózu, záludnosti zelených řas nebo bakterie, naše zdroje vám poradí.

Pochopení výpočtu koncentrace v chemii

Pochopení a výpočet koncentrace je v chemii základní dovedností. Nejde jen o čísla, koncentrace ovlivňuje průběh a výsledky chemických reakcí. Jak jsme si ukázali, existuje více jednotek koncentrace, z nichž každá má specifické využití a použití.

Klíč ke zvládnutí výpočtů koncentrace spočívá v praktikách a pochopení kontextu použití každé jednotky. Znalost výpočtu a interpretace těchto jednotek vám dobře poslouží na vaší cestě chemií, ať už se jedná o molaritu pro reakční stechiometrii, molalitu pro koligativní vlastnosti, normalitu pro titrace nebo ppm pro stopové prvky.

Zajímají tě i jiné předměty? Přečti si našich dalších průvodců: anglický jazyk, ceský jazyk, španelský jazyk, matematika, a fyzika.