Všeobecné podmínky užívání služby

I. Úvodní ustanovení

 1. Doučuji.eu je internetová stránka provozována společností meetnlearn s.r.o., se sídlem Rybníkova 14, 917 01 Trnava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 28436 / T, IČ: 46 430 865, DIČ: 2023392096, DIČ: SK2023392096. Společnost Meetnlearn s.r.o. je plátcem DPH ( "meetnlearn" nebo "Provozovatel").
 2. Doučuji.eu je online prostor na zprostředkování doučování mezi Doučovateli a Studenty ("Doučuji.eu" nebo "webová stránka").
 3. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky použití ("Podmínky"), které upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání Služeb poskytovaných na Doučuji.eu, a také právní vztahy mezi Provozovatelem, Studenty a Doučovateli vyplývající ze Smlouvy o zprostředkování doučování.
 4. Poskytování a využívání Služeb ze strany Uživatelů na Doučuji.eu se řídí především těmito Podmínkami. Podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele a vztahují se na každý smluvní vztah mezi Studenty, Doučovateli a Provozovatelem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, zákonem č. 102/2014 Sb., O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákonem č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění.
 5. Pro účely těchto Podmínek mají zde definované pojmy následující význam:
  Student je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem o doučování a hledá Doučovatele prostřednictvím portálu Doučuji.eu.
  Doučovatel je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem doučovat jiné osoby v určitém předmětu a nabízí služby doučování za předem dohodnutou odměnu.
  Uživatel resp. Uživatelé je společné označení pro Studenty, Doučovatele jakož i nezaregistrované návštěvníky portálu Doučuji.eu.
  Spotřebitel je fyzická osoba, která využívá služeb portálu pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Uživatel, který není spotřebitelem je fyzická osoba, která při využívání služeb portálu Doučuji.eu koná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.
  Služby jsou služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím portálu Doučuji.eu.
  Smlouva o zprostředkování doučování je dohoda uzavřená mezi Provozovatelem a Studentem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele najít pro Studenta vhodného Doučovatele a obstarat pro Studenta uzavření dohody o doučování s tímto Doučovatelem. Je to také dohoda uzavřená mezi Provozovatelem a Studentem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele najít pro Doučovatele studenta, který bude mít zájem o doučování, a obstarat pro Doučovatele uzavření dohody o doučování s takovým Studentem. Smlouva o zprostředkování je úplatná, přičemž Provozovateli vznikne nárok na odměnu (provizi) pouze v případě, že mezi Studentem a Doučovatelem došlo k uzavření dohody o doučování a k zaplacení sjednané ceny za doučování.

II. Podmínky pro Doučovatele

II. 1 Vytvoření profilu a registrace Doučovatele

 1. Vytvoření profilu a registrace Doučovatele je podmínkou pro využívání Služeb portálu Doučuji.eu
 2. Vytvoření profilu a registrace jsou bezplatné.
 3. Doučovatel je oprávněn vystupovat na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, příjmení) a používat pouze jeden uživatelský účet.
 4. Vyplněním registračních údajů nebo zvolením možnosti registrace přes Facebook / Google, a udělením výslovného souhlasu (zaškrtnutím políčka) "Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání" a "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na Doučuji.eu" a "Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let "a kliknutím na tlačítko" Registrovat mě "dává doučovatel bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. V případě, že doučovatel souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povolena registrace (vytvoření profilu). Po registraci zašleme Doučovatelovi aktivační email, který musí doučovatel potvrdit, čímž je registrace úspěšně dokončena.
 5. Pro vytvoření profilu a registraci požadujeme od Doučovatele následující:
  povinné údaje:
  • jméno a příjmení,
  • fakturační adresa,
  • e-mailová adresa,
  • fotografie obličeje,
  • stručný sebeprezentující text včetně informací o vzdělání, získané praxi,
  • vysvědčení a certifikáty,
  • určení předmětů, ve kterých nabízí doučovatel doučování,
  • určení lokality, pokud doučovatel poskytuje doučování osobně, a / nebo informace, zda doučuje přes Skype,
  dodatečné nepovinné informace:
  • titul,
  • zda doučovatel dochází za studenty, jaké má preferované časy výuky, cenu, místo doučování,
  • možnost připojit odkaz na Facebook, Xing nebo Gmail účet.
 6. Doučovatel bere na vědomí, že vytvoření profilu a registrace na portálu Doučuji.eu je podmíněna umístěním profilové fotografie. Musí jít o fotografii obličeje, která umožňuje určit identitu osoby. Doučovatel se zavazuje použít pouze fotografie, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora. Doučovatel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Doučovatel nesmí na svých fotografiích uvádět své kontaktní údaje, ani jiným způsobem odkazovat na své alternativní způsoby kontaktování mimo prostředí Doučuji.eu. Fotografie nesmí obsahovat logo, vodoznak nebo identifikaci hodnocení. Nevhodnou fotografii, fotografii špatné kvality či fotografii, která nesplňuje požadovaná kritéria, je Provozovatel oprávněn odmítnout. Výše uvedená pravidla pro přidávání profilových fotografií se vztahují i na jakékoliv další fotografie a video vizitiky, které doučovatel přidává na server, a to zejména do profilu a do sekce "Fotky a certifikáty".
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zasáhnout a upravit profil Doučovatele, zablokovat ho nebo zrušit, a to i bez udání důvodu, zejména pokud je v rozporu s těmito Podmínkami.
 8. Doučovatel si může na svém účtu nastavit ochranu soukromí tak, aby se jeho profil a fotografie neobjevovala do výsledcích vyhledávačů jako např. Google Seznam, Bing, Yahoo.
 9. Na žádost Doučovatele adresovanou na info@doucuji.eu bude profil neprodleně zrušen. Tím není vyloučena možnost opětovné registrace

II. 2 Podmínky využívání služeb portálu Doučovateli

 1. Využívání služeb portálu Doučuji.eu Doučovateli je zpoplatněné.
 2. Doučovatel si může aktivovat jeden z balíčků, a to předplatné na období:
  • 1 měsíc,
  • 3 měsíce nebo
  • 12 měsíců
 3. Do doby aktivace balíčku je profil Doučovatele viditelný a Studenti mohou Doučovatele kontaktovat, ale doučovatel nemá možnost na poptávku odepsat.
 4. Balíčky jsou zpoplatněny dle ceníku platného v den zakoupení balíčku, aktuální ceník je zveřejněn na webové stránce Doučuji.eu https://www.doucuji.eu/cenik?backlink=7731. Provozovatel je oprávněn ceník kdykoli změnit, přičemž nový ceník je platný dnem jeho zveřejnění na webové stránce.
 5. Doučovatel souhlasí s automatickým obnovením předplatného (např. Pokud si doučovatel zvolil balíček na tři měsíce, po vypršení předplaceného období se předplatné automaticky obnoví na další tři měsíce), a automaticky proběhne i platba (poplatek bude automaticky strháván z karty). Výhodou automatického obnovení předplatného je, že Doučovatelovi garantujeme nezměněnou cenu předplatného.
 6. Doučovatel tímto uděluje souhlas s elektronickým zasíláním dokladů (faktur) od Provozovatele, které si doučovatel může stáhnout na svém kontě na portálu Doučuji.eu a které jsou take zasílány Doučovatelovi na email.
 7. Doučovatel může předplatné kdykoliv zrušit s účinností k poslednímu dni předplaceného období. Pokud by mezitím došlo ke změně ceníku, Doučovatele při zrušení předplatného vždy upozorníme, že v případě nového předplatného se na něj bude vztahovat aktuální ceník.
 8. Doučovatelům poskytujeme zkušební dobu v délce tří měsíců a v případě nespokojenosti garantujeme vrácení peněz.
 9. Úhradu předplatného může doučovatel provést prostřednictvím:
  • Braintree - zadáním údajů z platební karty se zároveň povoluje procesoru strhnout každý měsíc příslušnou částku;
  • PayPal - stržením příslušné částky z kreditní karty.
 10. Při komunikaci s platebními procesory nemá Provozovatel přístup k žádným osobním či platebním údajům Doučovatele, které se procesoru odesílají, Provozovatel jen obdrží informaci, zda platba proběhla nebo ne.
 11. Aktivovaný balíček umožňuje Doučovatelovi během doby platnosti:
  • neomezeně komunikovat se studenty (po expiraci předplatného se komunikace zamkne);
  • získat zvýhodněné pozice - boost v rankingu ve smyslu bodu 10. tohoto článku;
  • učit online přímo přes video chat na Doučuji.eu;
  • posílat výzvu Studentům k předplacení hodin;
  • získat doporučení (profil Doučovatele se zobrazí s hvězdičkou ve vyhledávání);
  • profil je uváděn jako doporučený, zobrazuje se v profilech jiných Doučovatelů, kteří nemají balíček v aktivaci.
  • denně reagovat na 5 zveřejněných poptávek na doučování v části https://www.doucuji.eu/poptavky-na-doucovani?backlink=7731
 12. Doučovatel může ovlivnit to, na jakém místě bude zařazen v seznamu všech Dočovatelů. Máme nastavená kritéria, podle nichž každému Doučovatelovi přidělíme určitý koeficient, a ten rozhoduje o tom, na jaké pozici se doučovatel umístí. Zvýhodněnou pozici získá doučovatel podle toho:
  • zda je nově registrovaný nebo ne (noví Doučovatelé mají vždy zvýhodněnou pozici, aby je Studenti našli);
  • jak rychle odpovídá na poptávky Studentů;
  • jak často odpovídá na poptávky Studentů;
  • na kolik procent má vyplněný profil;
  • zda má reference od Studentů;
  • jak má nastavený status (doučovatel si může zvolit status "potřebuji Studenty", "nepotřebuji Studenty" nebo "vše OK");
  • jaký je zájem ze strany Studentů, tj počet Studentů, kteří v relevantním období oslovili Doučovatele. Čím více Studentů oslovilo Doučovatele, tím má doučovatel nižší umístění.
 13. V případě, že doučovatel není aktivní a neodpovídá na dotazy Studentů, Provozovatel je oprávněn profil Doučovatele deaktivovat (profil není viditelný pro veřejnost, ale je možné jej obnovit) nebo profil zrušit, jelikož našim zájmem je, aby si Studenti uměli efektivně najít Doučovatele a to je možné, jen pokud budeme mít v portfoliu jen aktivních Doučovatele.

III. Podmínky pro Studenty

III. 1 Vytvoření profilu a registrace Studentů

 1. Registrace a využívání služeb portálu doučuji.eu student jsou bezplatné.
 2. Studenti mají povinnost registrace. Registrace probíhá prostřednictvím odeslání kontaktního formuláře. Před odesláním formuláře vyžadujeme od Studenta, aby se seznámil s těmito Podmínkami a naší politikou ochrany osobních údajů podle platné legislativy, a uvedené potvrdil zaškrtnutím políčka "Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání" a "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na Doučuji.eu "a" Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let ", čímž nám Student uděluje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zpracováním osobních údajů. V případě, že Student souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povoleno odeslání kontaktního formuláře. V případě pozdější registrace Studenta již opakované udělení souhlasů nevyžadujeme.
 3. Při registraci vyžadujeme od Studenta vyplnění registračních údajů nebo zvolení možnosti registrace přes Facebook / Google, a potvrzení zaškrtnutím políčka "Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání" a "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na DoucMa.sk" a " potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let ", čímž nám Student uděluje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zpracováním osobních údajů. V případě, že Student souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povolena registrace. Po registraci zašleme Studentovi aktivační email, který musí Student potvrdit, čímž je registrace úspěšně dokončena.
 4. Pro vytvoření profilu a registraci požadujeme od Studenta následující:
  povinné údaje:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • určení předmětů, v nichž má zájem o doučování,
  • určení lokality a / nebo informace, zda má zájem I o doučování přes Skype,
  dodatečné nepovinné informace:
  • zda je ochoten dojíždět za Doučovateli, jaké má preferované časy doučování, místo doučování,
  • možnost připojit odkaz na Facebook, Xing nebo Gmail účet.
 5. Student může svůj profil kdykoli upravovat, na svém profilu může zadávat, měnit a deaktivovat požadavky, odpovědět Doučovatelům nebo zapnout video hovor.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zasáhnout do profilu studenta, upravit profil Studenta, zablokovat ho nebo zrušit, a to i bez udání důvodu, zejména pokud je v rozporu s těmito Podmínkami.
 7. Student si může na svém účtu nastavit ochranu soukromí tak, aby se jeho profil a fotografie neobjevovaly ve výsledcích vyhledávačů jako např. Google Seznam, Bing, Yahoo.
 8. Na žádost Studenta adresovanou na info@doucuji.eu bude profil neprodleně zrušen. Tím není vyloučena možnost opětovné registrace.

III. 2 Podmínky využívání portálu Studenty

 1. Student při hledání doučování může prohledávat profily Doučovatelů, kontaktovat konkrétního Doučovatele nebo může zadat veřejnou poptávku na doučování.
 2. Kontaktovat Doučovatele může Student přímo prostřednictvím kontaktního formuláře v profilu Doučovatele a není na to nutná registrace na portálu Doučuji.eu, Studentovi se vygeneruje jednorázový odkaz, který mu je odeslán emailem a umožňuje mu přístup ke komunikaci s Doučovatelem. Student souhlasí, že odesláním kontaktního formuláře v profilu Doučovatele mohou být osobní údaje Studenta (v rozsahu jméno a příjmení) zprostředkované Doučovatelem registrovaným na portálu Doučuji.eu.
 3. Pokud Student zadá požadavek na doučování konkrétnímu Doučovatelovi s opt-in možností, tak v případě, že oslovený doučovatel neodpoví Studentovi do jedné hodiny, stává se poptávka veřejnou a zobrazí se na portálu https://www.doucuji.eu/poptavky-na-doucovani?backlink=7731.
 4. Portál Doučuji.eu umožňuje Studentům také zadávat dotazy na https://www.doucuji.eu/otazky?backlink=7731, např. když Student potřebuje pomoc s řešením nějakého úkolu nebo specifického problému a Doučovatelé mu mohou odpovídat. Doučovatel v tomto případě pomáhá Studentovi bez nároku na odměnu, ale může se tím zviditelnit a zvýšit si reputaci.

IV. Notifikace

 1. Pro efektivní fungování portálu je nezbytné, aby byli Doučovatelé a Studenti v aktivním spojení. Proto je o dění na portálu a na jejich osobním profilu průběžně informujeme, a aby nezapomněli, zasíláme jim upozornění tzv. notifikaci. Notifikaci posíláme na Uživatelův email.
 2. Doučovatelovi posíláme zejména registrační email (dokončení registrace potvrzením doručení našeho registračního mailu), notifikaci o dění na portálu (informace o aktualizacích, zlepšeních nebo nových službách), notifikaci o platbě (zakoupení balíčku) nebo nedokončené platbě (opuštěný nákupní košík), notifikaci o nové poptávce na doučování nebo odpovědi od studenta, připomínku, že Student čeká na odpověď, pokud doučovatel do určitého času neodpověděl, notifikaci o zadání otázky, notifikaci o neaktivním profilu a jednou denně personalizovaný výběr veřejných poptávek.
 3. Studentovi posíláme zejména výzvu k registraci, notifikaci o odeslání poptávky Doučovatelovi nebo veřejné poptávky, notifikaci o obdržení odpovědi od Doučovatele nebo připomínku, že doučovatel neodpověděl, výzvu k zadání reference na Doučovatele, notifikaci s doporučením nových Doučovatelů podle zadaných požadavků a lokality (odběr těchto notifikací může uživatel kdykoliv zrušit), notifikaci o požadavcích na doučování, kterou motivujeme Studenty, aby se sami stali Doučovateli, notifikaci o obdržení odpovědi od Doučovatele resp. odpovědi na veřejnou poptávku.
 4. Registrovaný uživatel si může aktivovat možnost přijímání i tzv. push notifikací pokud určí zařízení, na které mu budou push aktivace zasílány. Uživatel obdrží push notifikaci, jakmile mu někdo napíše. Notifikace posíláme přes nástroj onesignal.com.

V. Fungování portálu Doučuji.eu

 1. Provozovatel si vyhrazuje oprávnění ke kontrole a přístupu ke vší komunikaci probíhající mezi Uživateli a tuto je oprávněn kdykoliv odstranit (deaktivovat), pokud je v rozporu s dobrými mravy a se zásadami a principy, na kterých je portál Doučuji.eu postaven.
 2. Komunikace mezi Doučovateli a studenty probíhá výhradně přes portál Doučuji.eu. Portál není určen k zprostředkování kontaktních údajů a není dovoleno, aby si Uživatelé přes portál vyměňovali kontaktní údaje za účelem obcházení nároku Provozovatele na odměnu za zprostředkovatelské služby.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo blokovat jakékoliv požadavky na doučování v případě, že jde o velký počet požadavků od téže osoby (spam).

VI. Platby za doučování a provize Zprostředkovateli

 1. Student si s Doučovatelem dohodne výši odměny za doučování, zpravidla je odměna určena sazbou za jednu hodinu doučování.
 2. Student si zároveň zvolí jednu z platebních metod (paypal, kreditní karta), čímž zároveň Provozovateli uděluje souhlas k odepsání peněz z účtu.
 3. Odměna za doučování je splatná po odučené hodině resp. v souladu se storno podmínkami dohodnutými mezi Doučovatelem a Studentem.
 4. Po odučené hodině obdrží Student od Doučovatele výzvu k úhradě odměny. Následně bude příslušná částka odepsána z účtu Studenta a Student od nás obdrží notifikaci o platbě. Potvrzením platby Student potvrzuje, že s úhradou souhlasí a nemá výhrady. V opačném případě musí Student uplatnit námitku do 48 hodin od obdržení oznámení o platbě.
 5. Storno podmínky mohou být dle dohody Studenta a Doučovatele určeny:
  • přísné - jestliže Student zruší hodinu méně než 24 hod. před jejím začátkem nebo se Student nedostaví na hodinu, doučovatel má nárok na náhradu ve výši 100% dohodnuté odměny;
  • mírné - jestliže Student zruší hodinu méně než 24 hod. před jejím začátkem nebo Student nedostaví na hodinu, doučovatel má nárok na náhradu ve výši 50% dohodnuté odměny;
  • flexibilní - hodinu může Student zrušit kdykoli bez sankce.
 6. Odměna za doučování bude Doučovatelovi uhrazena prostřednictvím Provozovatele. Provozovatel účtuje Doučovatelovi za zprostředkování doučování provizi ve výši 15% z odměny Doučovatele. Provize ve výši 15% zahrnuje už i platnou DPH. Provozovatel vystaví a doručí Doučovatelovi elektronickou fakturu neprodleně po uplatnění nároku na provizi.
 7. Po uplatnění provize provede Provozovatel zbytek odměny na účet Doučovatele vedený na Doučuji.eu. Doučovatel si může nechat vyplatit odměnu po každé odpracované vyučovací hodině nebo kdykoliv na požádání (například po dosažení určité částky). Upozorňujeme, že na zpracování platby potřebujeme min. 48 hodin.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění daňových povinností a jiných zákonem stanovených povinností Doučovatelů, především získání příslušných povolení k podnikání, podání daňových přiznání a odvedení daně, vystavení faktur apod.
 9. Doučovatel tímto uděluje souhlas s elektronickým zasíláním dokladů (faktur) Provozovatele, které si doučovatel může stáhnout na svém kontě na portálu Doučuji.eu nebo na svém emailu, který Doučovateli zasíláme.

VII. Oprávnění Provozovatele

 1. Provozovatel prohlašuje, že se poskytování Služeb na portálu Doučuji.eu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při využívání Dočuji.eu mohly vzniknout Uživatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo, a to i bez předchozího oznámení, upravovat, měnit nebo inovovat Služby portálu Doučuji.eu. Provozovatel má právo kdykoliv provést technickou odstávku portálu Doučuji.eu, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
 2. Doučovatelé i Studenti udělují Provozovateli souhlas ve smyslu zákona o elektronickém obchodu na zasílání e-mailových zpráv obsahujících informace o novinkách, které portál Doučuji.eu nabízí (newsletter).Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků a aktivity Uživatelů. Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje uvedené Uživateli.
 4. Uživatelé portálu Doučuji.eu mají zakázáno:
  • používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;
  • uvádět nepravdivé, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě;
  • propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;
  • propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a výbušnin nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek;
  • ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;
  • šířit nebo propagovat dětskou pornografii;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;
  • propagovat vlastní webovou stránku a kontaktní údaje v detailech profilu, fotografiích nebo zadaných referencích;
  • odkazovat na alternativní způsoby kontaktování Doučovatelů mimo prostředí Doučuji.eu;
  • používat Doučuji.eu způsobem, který by ho mohl poškodit, měnit vizuální podobu, zasahovat do kódu stránky nebo přetížit tento web.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit uživatele na černou listinu portálu s informací o tom, že porušil některou z podmínek použití, takové jednání může být zohledněno v pozicích vyhledávání na doučuji.eu nebo zrušením/zablokováním profilu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, pokud tyto změny budou vyžádány změnou právních předpisů, technickými možnostmi Provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb Provozovatele. V případě, že dojde ke změně Podmínek, Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze Podmínek. Oznámení o změně Podmínek a odkaz na aktuální znění Podmínek zveřejnění Provozovatel na portálu Doučuji.eu. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním Podmínek na web stránce https://www.doucuji.eu/podminky-pouzivani?backlink=7731. Pokud Uživatel pokračuje v užívání služeb portálu po nabytí účinnosti těchto změn, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

VIII. Naše zodpovědnost

 1. Provozovatel negarantuje Uživatelovi nalezení vhodné osoby na doučování a ani nepřebírá v žádném ohledu záruku či odpovědnost za výsledek, kvalitu a úroveň doučování. V případě, že má Student výhrady ke kvalitě poskytnuté služby (doučování), musí je adresovat danému Doučovatelovi a Provozovatel nenese odpovědnost za vady poskytnuté služby. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na webové stránce a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.
 2. Odpovědnost Provozovatele se vztahuje výlučně na škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Provozovatel nese odpovědnost zejména za řádné a včasné plnění odměny Doučovatele za doučování. Ve vztahu k Studentům odpovídá Provozovatel zejména za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze storno podmínek.
 3. Nejvyšší hranice naší odpovědnosti vůči uživateli za škody vzniklé v souvislosti s porušením naší povinnosti Provozovatele je vymezena do výše celkové ceny Služby.
 4. Uživatel je oprávněn vady poskytnuté Služby resp. nárok na náhradu škody uplatnit u Provozovatele dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Řešení sporů

 1. Veškeré spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.
 2. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost Spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení dle zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi. sk nebo adr@soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodárstva Slovenskej republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho- esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Možnost obrátit se na obecný soud tím není dotčena.

X. Cookies

 1. Soubory "cookies" jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení Uživatele, či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě, nastavení vašeho prohlížeče, a o jazyku, který preferujete a další informace. Vaše budoucí návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající vašim potřebám. Bez souborů cookies by prohlížení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě vašim potřebám.
 2. Při návštěvě naší webové stránky se Vám zobrazí informace, že v rámci poskytování Služeb používáme cookies a že pokračováním v návštěvě stránky udělujete souhlas s jejich používáním. Pokud souhlas neudělíte, je možné, že se vám některé části naší webstránky nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka Služeb odpovídajících právě vašim potřebám.
 3. Používání cookies nutně neznamená, že nám poskytujete vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom vám mohli poskytnout Služby), může dojít k propojení vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, avšak pouze za účelem zkvalitnění našich Služeb, které tak budou více odpovídat vašim individuálním požadavkům a potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, které najdete na webové stránce https://www.doucuji.eu/ochrana-osobnich-udaju?backlink=7731.

XI. Záverečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.05.2018.
 2. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.doucuji.eu