Ochrana osobních údajů

1. Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?

Provozovatelem osobních údajů, které nám poskytnete a osobou zodpovědnou za ochranu vašich osobních údajů ve smyslu platných předpisů j e společnost meetnlearn s.r.o, se sídlem Rybníkova 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č.: 28436 / T, IČO : 46 430 865, DIČ: 2023392096, DIČ: SK2023392096.

2. Jak chráníme vaše soukromí?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, především v souladu s (i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ("General Data Protection Regulation") a zákonem na ochranu osobních údajů.

3. Jaké údaje o vás zpracováváme a jaký je právní základ pro zpracování?

Při využívání našich služeb můžete být požádán o uvedení některých vašich osobních údajů.

Pro účely plnění smlouvy je zadání ne kterých osobních údajů povinné, a to jméno a příjmení, e-mailová adresa. V případě registrace a vytvoření uživatelského konta na naší webové stránce od vás žádáme ještě další povinné údaje jako např. fotografie. Pokud se rozhodnete, můžete nám poskytnout i nepovinné údaje, jako např. video vizitka, certifikáty a vysvědčení, lokalita, osobní preference. V pokud se u nás registrujete přes své konto na sociální síti Facebook nebo přes Gmail, poskytne nám Facebook resp. Gmail vaše osobní údaje jako jméno a příjmení, e-mailovou adresu, případně další uvedené osobní údaje, jako např. datum narození, telefonní číslo, a pod. Tyto osobní údaje nezpracováváme, máme k nim však přístup. Sdílení těchto údajů mezi námi a Produktů resp. Gmailem můžete kdykoliv ukončit. Uvedené osobní údaje jsme oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu z důvodu, že tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely je možné pouze s vaším souhlasem nebo v případě oprávněného zájmu. Na základny Vámi uděleného souhlasu zpracováváme:

 1. vaši emailovou adresu pro zasílání marketingových emailů za účelem informování o produktech, službách a akcích a související průzkum trhu;
 2. ID zařízení (mobilu, počítače nebo tabletu) na zasílání tzv. Push notifikací; a
 3. e-mailové adresy v rámci pozvánek na portál DoučMa.sk tzv. Bonus.

V žádném případě nemáme přístup k údajům o vašich platebních kartách nebo bankovních účtech. Všechny platební transakce jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatele brány a na našich serverech nejsou uloženy ani zpracovávány.

V našich informačních systémech zpracováváme následující osobní údaje:

 1. IS Studenti: jméno, příjmení, e-mail ová adresa, případně nepovinné údaje jako lokalita, osobní preference, případně další údaje, které nám zpřístupníte připojením / registrací přes Facebook, Gmail nebo Xing;
 2. IS Doučovatelia: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, fotografie, informace o vzdělaní a praxi, vysvědčení a certifikáty, lokalita, osobní preference, případně další údaje, které nám zpřístupníte připojením / registrací přes Facebook, Gmail nebo Xing;
 3. IS Balíčky Doučovatelia: jméno a příjmení, adresa;
 4. IS Faktury Provize: jméno a příjmení, adresa;
 5. IS Marketing: e-mail ová adresa;
 6. IS Push notifikace: ID zařízení
 7. IS Bonus: e - mailová adresa.

4. Jaký je právní základ zpracování vašich údajů?

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

 • plněný smlouvy - je jí smlouva o zprostředkování doučování, na jejímž základě se tím, co nabízejí doučování snažíme najít zájemce o doučování, a tím co doučování hledají zas toho nejlepšího doučovateľa.
 • Váš súhlas - zejména souvislosti se zasíláním ko merčnej komunikace o novinkách, vylepšeních, změnách a aktuálních nabídkách (přímý marketing). Vámi udělený souhlas můžet e kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů do času odvolání.
 • plněný našich zákonných povinností - při uchování dat o vás a uzavřené smlouvě v našem účetnictví, ale také v případě povinnosti zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.
 • náš oprávněný zájem - u některých marketingových činnostech, při zlepšování našich služeb, v rámci personalizaci, v souvislosti s bezpečností a ochranou vašich dat. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat ne přiměřený zásah do vašich práv, a zda převažuje náš oprávněný zájem.

5. Komu poskytujeme vaše údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, se uchovávají na cl o údů účtu společnosti Digital Ocean v o Frankfurtu, mohou však být přeneseny do země v EU a zpracovávané v ní. Každý takový přenos vašich osobních údajů se provádí v souladu s platnými předpisy. Přenos mimo EU (do třetích zemí) se neuskutečňuje.

Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše osobní údaje pro marketingové účely třetím stranám. Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na poskytnutí našich služeb pro vás. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám kromě zprostředkovatelů. meetnlearn jako provozovatel může vaše osobní údaje poskytnout svým zprostředkovatelem, a to výlučně na účel, který je vámi odsouhlasen a zároveň uvedený ve smlouvě se zprostředkovatelem. Aktuální seznam zprostředkovatelů:
onesignal.com - poskytujeme ID zařízení za účelem posílání push notifikací;
Profit365 - fakturační údaje pro vystavení faktu ra vedení účetníctva;
Niven s.r.o. - fakturační údaje pro účetnictví;
Braintree payments / Paypal - zpracování plateb;
Google Analytics - cookies;
Google Adwords- cookies.
VGD s.r.o - finanční audit
Ladesk.com – správa emailů a ticketů

6. Jak dlouho údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nutné pro účel, pro který jsme je získali. Naše doby uchovávání vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou potřebné, jsou buď nezvratně anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány) nebo bezpečně zlikvidovány.

Použití pro účely plnění smlouvy: během trvání platnosti smlouvy a v případě registrovaného uživatele po dobu registrace na portálu Doučuji.eu (zřízení uživatelského konta).

Použití pro účely faktur: ve vztahu k jakýmkoli údajům v případech, kde se důvodně domníváme, že bude třeba bránit se nebo žalovat nebo uplatnit nárok vůči vám, nám nebo třetí straně, si můžeme ponechat tyto údaje tak dlouho, dokud je možné uplatňovat tento nárok , min. po dobu stanovenou platnou legislativou na a rchiváciu.

Použití na marketing: během trvání platnosti smlouvy resp. až do odvolání souhlasu.

Použití pro zajištění kvality, pro výzkum a vývoj: vaše údaje budou uchovávány jen anonymizovaným způsobem, tzn. tak, aby je nebylo možné zpětně propojit s vámi.

7. Jak zachováváme bezpečnost vašich dat?

Používáme pravidelné skenování škodlivého softwaru.

Vaše osobní informace jsou obsaženy za zabezpečenými sítěmi a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které mají zvláštní přístupová práva k takovým systémem a databázím a jsou povinné zachovávat důvěrnost informací. Kromě toho všechny citlivé informace jsou šifrované pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL).

Kdykoliv Uživátel zadá požadavek, implementujeme různá bezpečnostní opatření pro zachování bezpečnosti osobních údajů Uživatelů.

8. Jaká máte práva?

 • Právo na přístup k údajům - získat informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu údaje poskytujeme, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.
 • Právo na opravu - osobní údaje můžete vždy aktualizovat ve svém uživatelském kontě nebo nás požádat o jejich opravu.
 • Právo na vymazání (právo na zapomnění) - můžete požadovat vymazání údajů, které o vaší osobě uchováváme. My tak učiníme vždy, pokud to nevylučuje jiný právní základ, pro který údaje zpracováváme. V pokud si u nás zrušíte účet, přistoupíme bezodkladně k vymazání vašich údajů ze všech informačních systémů, u nichž je to možné, z technických důvodů (např. z důvodů bezpečnosti dat) se však může stát, že některé úda je budou vymazány po delší době.
 • Právo namítat - můžete namítnout zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, zejména profilování nebo pro účely přímého marketingu.

9. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich osobních údajů z naší strany, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@doucuji.eu .

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adresu meetnlearn s.r.o., Rybníkova 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, nebo e-mailem na info@doucuji.eu .