Všeobecní podmínky používání

I. Úvodní ustanovení

 1. Doučuji.eu je internetová stránka provozována společností meetnlearn s.r.o., se sídlem Rybníkova 14, 917 01 Trnava, zapsaná v O bchodnom rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 28436 / T, IČ: 46 430 865, DIČ: 2023392096, DIČ: SK2023392096. Společnost meetnlearn s.r.o. je plátcem DPH ( "Meetnlearn" nebo "Provozovatel").
 2. Doučuji.eu je online prostor na zprostředkování doučování mezi Doučovateľmi a Studentmi ( "Doučuji.eu" nebo "web stránka").
 3. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky použití ( "Podmínky"), které upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání služeb poskytovaných na Doučuji.eu, a právní vztahy mezi Provozovatelem, Studentem a Doučovatelem vyplývající ze Smlouvy o zprostředkování doučování.
 4. Poskytování a využití služeb ze strany Uživatelů na Doučuji.eu se řídí především těmito podmínkami. Podmínění jsou závazné pro všechny Uživatele a vztahují se na každý smluvní vztah mezi Studentem, Doučovatelem a Provozovatelem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele, zákonem č. 102/2014 Sb., O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, zákonem č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.
 5. Pro účely těchto Podmínek mají zde definované pojmy následující význam:
  Student je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem o doučování a hledá Doučovateľa prostřednictvím portálu Doučuji.eu
  Doučovatel je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem doučovat jiné osoby v určitém předmětu a nabízí služby doučování za předem dohodnutou odměnu.
  Uživatel resp. Uživatelé je společné označení pro Studenty a Doučovatele jakož i nezaregistrovaných návštěvníků portálu Doučuji.eu
  Spotřebitel je fyzická osoba, která využívá služeb portálu pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  Uživatel, který není spotřebitelem je fyzická osoba, která při využívání služeb portálu Doučuji.eu koná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.
  Služby jsou služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím portálu Doučuji.eu.
  Smlouva o zprostředkování doučování je dohoda uzavřená mezi Provozovatelem a Studentem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele najít pro Studenta vhodného Doučovateľa a obstarat pro Studenta uzavření dohody o doučování s tímto Doučovateľom, a také dohoda uzavřená mezi Provozovatelem a Studentem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele najít pro Doučovateľa Studenta, který bude mít zájem o doučování a obstarat pro Doučovateľa uzavření dohody o doučování s takovým Studentem. Smlouva o zprostředkování je úplatná, přičemž Provozovateli vznikne nárok na odměnu (provizi) pouze v případě, že mezi Studentům a Doučovateľom došlo k uzavření dohody o doučování a k zaplacení sjednané ceny za doučování.

II. Podmínky pro Doučovatele

II. 1 Vytvoření profilu a registrace Doučovatele

 1. Vytvoření profilu a registrace Doučovatele je podmínkou pro využívání služeb portálu Doučuji.eu.
 2. Vytvoření profilu a registrace je bezplatné.
 3. Doučovatel je oprávněn vystupovat na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, příjmení) a používat pouze jeden uživatelský účet.
 4. Vyplněním registračních údajů nebo zvolením možnosti registrace přes Facebook / Google, a udělením výslovného souhlasu (zaškrtnutím políčka) "Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání" a "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na Doučuji.eu" a"Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let" a kliknutím na tlačítko "Registrovat mě" dává doučovatel bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. V případě, že doučovatel souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povolena registrace (vytvoření profilu). Po registraci zašleme Doučovateľovi aktivační email, který musí doučovatel potvrdit, čímž je registrace úspěšně dokončena.
 5. Pro vytvoření profilu a registraci požadujeme od Doučovateľa následující:
  povinní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • fakturační adresa,
  • e-mailová adresa,
  • fotografie obličeje,
  • stručný sebe prezentující text včetně informací o vzdělaní, získané praxi,
  • vysvědčení a certifikáty,
  • určení předmětů, v jejichž nabízí doučovatel doučování,
  • určení lokality, pokud doučovatel poskytuje doučování osobně, a / nebo informace, zda doučuje online,
  dodatečné nepovinné informace:
  • titul,
  • zda doučovatel dochází za studenta, jaké má preferované časy výuky, cena, místo doučování,
  • možnost připojit odkaz na Facebook, Xing nebo Gmail účet.
 6. Doučovatel bere na vědomí, že vytvoření profilu a registrace na portálu Doučuji.eu je podmíněna umístěním profilové fotografie. Musí jít o fotografii obličeje, která umožňuje určit identitu osoby. Doučovatel se zavazuje použít pouze fotografie, ke kterým má autorské práva resp. souhlas autora.Doučovatel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Doučovatel nesmí na svých fotografiích uvádět své kontaktní údaje, ani jiným způsobem odkazovat na své alternativní způsoby kontaktů ané mimo prostředí Doučuji.eu. Fotografie nesmí obsahovat logo, vodoznak a protože identifikaci hodnocení. Nevhodnou fotografii, fotografii špatné kvality či fotografii, která nesplňu požadovaná kritéria, je Provozovatel oprávněn odmítnout. Výše uvedené pravidla pro přidávání profilových fotografií se vztahují také na jakékoli další fotografie a video vizitiky, které doučovatel přidává na server, a to zejména do profilu a do sekce "Fotky a certifikáty".
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zasáhnout a upravit profil Doučovateľa, zablokovat ho nebo zrušit, a to i bez udání důvodu, zejména pokud je v rozporu s těmito podmínky.
 8. Doučovatel si může na svém účtu nastavit ochranu soukromí tak, aby se jeho profil a fotografie nebili indexované do výsledků vyhledávačů jako např. Google, Seznam, Bing, Yahoo a jiné.
 9. Na žádost Doučovateľa adresovanou na info@doucuji.eu bude profil neprodleně zrušen. Tím není vyloučena možnost opětovné registrace.

II. 2 Podmínky využívání služeb portálu Doučovateľmi

 1. Využívání služeb portálu Doučuji.eu Doučovateľmi je úplatné.
 2. Doučovatel si může aktivovat jeden z balíčků, a to předplatné na období:
  • 1 měsíc,
  • 3 měsíce nebo
  • 12 měsíců.
 3. Do doby aktivace balíčku je profil Doučovateľa viditelný a Studenti mohou Doučovateľa kontaktovat, ale doučovatel nemá možnost na poptávku odepsat.
 4. Balíčky jsou zpoplatněny dle ceníku platného v den zakoupení balíčku, aktuální ceník je zveřejněn na webové stránce Doučuji.eu https://www.doucuji.eu/cenik. Provozovatel je oprávněn ceník kdykoli změnit, přičemž nový ceník je platný dnem jeho zveřejnění na web stránce.
 5. Doučovatel souhlasí s automatickým obnovením předplatného (např. pokud si doučovatel zvolí balíček na tři měsíce, po vypršení předplaceného období se předplatné automaticky obnoví na další tři měsíce), a automaticky proběhne i platba (poplatek bude automaticky strháván k karty). Výhodou automatického obnovení předplatného je, že Doučovateľovi garantujeme nezměněnou cenu předplatného.
 6. Doučovatel tímto uděluje souhlas s elektronickým zasíláním dokladů (faktur) Provozovatele, které si doučovatel může stáhnout na svém kontě na portálu Doučuji.eu a take je zasíláme Doučovateľovi na email.
 7. Doučovatel může předplatné kdykoliv zrušit s účinností k poslednímu dni předplaceného období. Pokud by mezitím došlo k změně ceníku, Doučovatele při zrušení předplatného vždy upozorníme, že v případě nového předplatného se na něj bude vztahovat aktuální ceník.
 8. Doučovateľom poskytujeme zkušební dobu v délce tří měsíců, v případě nespokojenosti garantujeme vrácení peněz.
 9. úhradu předplatného může doučovatel provést prostřednictvím:
  • Braintree - zadáním údajů platební kart se zároveň uděluje povolení procesoru strhnout každý měsíc příslušnou částku;
  • PayPal - stržením příslušné částky z kreditní karty.
 10. Při komunici s platebnými procesory nemá Provozovatel přístup k žádným osobním či platebním údajům Doučovateľa, které se do procesoru odesílají, Provozovatel jen o bdrží informaci, zda platba proběhla nebo ne.
 11. Aktivovaný balíček umožňuje Doučovateľovi během doby platnosti:
  • neomezeně komunikovat se studenty (po expiraci předplatného se komunikovat cia zamkne);
  • získat zvýhodněné pozice - boost v rankingu v smyslu bodu 10. tohoto článku;
  • učit online přímo přes video chat na Doučuji.eu;
  • posílat výzvu Studentům k předplacených hodin;
  • profil je uváděn jako doporučený, zobrazuje se v jiných profilech, kteří nemají aktivní balíček aktivní.
  • denně může reagovat na 5 zveřejněných poptávek na doučování v části https://www.doucuji.eu/poptavky-na-doucovani
 12. Doučovatel může ovlivnit to, na jakém místě bude zařazen v seznamu všech Dočovatel ů. Máme nastavené kritéria, podle nichž každému Doučovatelovi přidělíme určitý koeficient, a ten rozhoduje o tom, na jaké pozici se doučovatel umístí. Zvýhodněnou pozici získá Doučovateľ podle toho:
  • či je nově registrovaný nebo ne (noví Doučovatelé mají vždy zvýhodněnou pozici, aby je Studenti našli);
  • jak rychle odpovídá na poptávky Studentů;
  • jak často odpovídá na poptávky Studentů;
  • na kolik procent má vyplněný profil;
  • zda má reference od Studentů;
  • jak má nastavený status (doučovatel si může zvolit status "potřebuji studenty", "nepotřebuji Studenty", nebo "všechno OK");
  • jaký je zájem ze strany Studentů, t.j. počet Studentů, kteří v relevantním období oslovili Doučovatele. Čím více Studentů oslovilo Doučovatele, tím má doučovatel nižší umístění.
 13. V případě, že doučovatel není aktivní a neodpovídá na poptávky Studentů, Provozovatel je oprávněn profil Doučovatele deaktivovat (profil není viditelný pro veřejnost, ale je možné jej obnovit) nebo profil zrušit, jelikož našim zájmem je, aby si Studenti uměli efektivně najít Doučovateľa a to je možné, jen pokud budeme mít v portfoliu aktivníc Doučovatele.

III. Podmínky pro Studenty

III. 1 Vytvoření profilu a registrace Studentů

 1. Registrace a využívání služeb portálu Doučuji.eu studenta je bezplatné.
 2. Studenti mají povinnost registrace. Jen s registrací může student kontaktovat doučovatele, prostřednictvím kontaktního formuláře na jeho profilu Doučovatele. Před odesláním formuláře vyžadujeme od Studenta, aby se seznámil s těmito Podmínkami a naší politikou ochrany osobních údajů podle platné legislativy, a uvedené potvrdil zaškrtnutím políčka "Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání" a "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na Doučuji.eu" a "Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let", čímž nám Student uděluje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zpracováním osobních údajů. V případě, že Student souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povoleno odeslání kontaktního formuláře. V případě pozdější registrace Studenta již opakované udělení souhlasů nevyžadujeme.
 3. Při registrácii vyžadujeme od Studenta vyplnění registračních údajů nebo zvolení možnosti registrace přes Facebook / Google, a potvrzení zaškrtnutím políčka "Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání" a "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností na Doučuji.eu" a "Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let", čímž nám Student uděluje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zpracováním osobních údajů. V případě, že Student souhlas podle předchozí věty neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povolena registrace. Po registraci zašleme Studentovi aktivační email, který musí Student potvrdit, čímž je registrace úspěšně dokončena.
 4. Pro vytvoření profilu a registraci požadujeme od Studenta následující:
  povinné údaje:
  • jméno a příjmení,
  • e - mailová adresa,
  • určení předmětů, v nichž má zájem o doučování,
  • určení lokality a / nebo informace, zda má zájem o doučování online,
  dodatečné nepovinné informace:
  • zda je ochoten dojíždět za Doučovatelem, jaké má preferované časy doučování, místo doučování,
  • možnost připojit odkaz na Facebook, Xing nebo Gmail účet.
 5. Student může svůj profil kdykoli upravovat, na svém profilu může zadávat, měnit a deaktivovat požadavky odpovědět Doučovateľom nebo zapnout video hovor.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zasáhnout a upravit profil Studenta, zablokovat ho nebo zrušit, a to i bez udání důvodu, zejména pokud je v rozporu s těmito podmínky.
 7. Student si může na svém účtu nastavit ochranu soukromí tak, aby se jeho profil a fotografie neindexované do výsledků vyhledávačů jako např. Google Seznam, Bing, Yahoo a jiné.
 8. Na žádost Studenta adresovanou na info@doucuji.eu bude profil neprodleně zrušen. Tím není vyloučena možnost opětovné registrace.

III. 2 Podmínky využívání služeb portálu pro studenti

 1. Student při hledání doučování může prohledávat profily Doučovatel, kontaktovat konkrétního Doučovatele nebo může zadat veřejnou požadavek na doučování.
 2. Kontaktovat Doučovatele může Student přímo prostřednictvím kontaktního formulárě v profilu Doučovatele a není k tomu potřebná registrace na portálu Doučuji.eu, Studentovi se vygeneruje unikátní link, který mu je odeslán emailem a umožňuje mu přístup ke komunikaci s Doučovatelem. Student souhlasí, že odesláním kontaktního formuláře v profilu Doučovateľa mohou být osobní údaje Studenta (v rozsahu jméno a příjmení) zprostředkované Doučovatelům registrovaným na portálu Doučuji.eu.
 3. Pokud Student zadá požadavek na doučování konkrétnímu Doučovateľovi s opt-in možností, tak v případě, že osloven doučovatel neodpoví Studentovi do jedné hodiny, stává se požadavek veřejnou a zobrazí se na portálu https://www.doucuji.eu/poptavky-na-doucovanie .
 4. Portál DoučMa.sk umožňuje Studentům také zadávat otázky na https://www.doucuji.eu/otazky, např. když Student potřebuje pomoc s řešením nějaké úlohy nebo specifického problému a Doučovatelé mu mohou odpovídat. Doučovatel v tomto případě pomáhá Studentovi bez nároku na odměnu, ale může se tím zviditelnit a zvýšit si reputaci.

IV. Notifikace

 1. Pro efektivní fungování portálu je nezbytné, aby byly Doučovatelé a Studenti v aktivním spojení. Proto je o dění na portálu a na jejich osobním profilu průběžně informujeme a aby nezapomněli, posíláme jim připomínku tzv. notifikaci. Notifikaci posíláme na email Uživatelů.
 2. Doučovateli posíláme zejména registrační email (dokončení registrace potvrzením doručení našeho registračního mailu), notifikaci o dění na portálu (informace o aktualizacích, zlepšeních nebo nových službách), notifikaci o platbě (zakoupení balíčku) nebo nedokončené platbě (opuštěný nákupní košík), notifikaci o nové poptávce na doučování nebo odpověď od Studenta, připomínku, že Student čeká na odpověď, pokud doučovatel do určitého času neodpověděl, notifikaci o zadání otázky, notifikaci o neaktivním profilu, jednou denně personalizovaný výběr veřejných poptávek.
 3. Studentovi posíláme zejména výzvu k registraci, notifikaci o odeslání požadavku Doučovateľovi nebo veřejné požadavky notifikaci o obdržení odpovědi od Doučovateľa nebo připomínku, že doučovatel neodpověděl, výzvu k zadání reference, notifikaci s doporučením nových Doučovateľov podle zadaných požadavků a lokality (odběr těchto notifikací může uživatel kdykoliv zrušit), notifikaci o požadavcích na doučování, kterou motivujeme Studentů aby se sami stali Doučovateľmi, notifikaci o obdržení odpovědi od Doučovateľa resp. odpovědi na veřejnou požadavek.
 4. Registrovaný Užívatel si může aktivovat možnost přijímání i tzv. push notifikací ak určí zařízení, na které mu budou push notifikáce zasílány. Uživatel obdrží push notifikaci jakmile mu někdo napíše. Notifikace posíláme přes nástroj onesignal.com.

V. Fungování portálu Doučuji.eu

 1. Provozovatel si vyhrazuje oprávnění ke kontrole a přístup ke vší komunikaci probíhající mezi Uživateli a tuto je oprávněn kdykoliv stáhnout (deaktivovat) pokud je v rozporu s dobrými mravy, ale se zásadami a principy, na kterých je portál Doučuji.eu postaven.
 2. Komunikace mezi Doučovateli a Studenty probíhá výhradně přes portál Doučuji.eu. Portál není určen k zprostředkování kontaktních údajů a není dovoleno, aby si Uživatelé přes portál vyměňovaly kontaktní údaje za účelem obcházení nároku Provozovatele na odměnu za zprostředkovatelské služby.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo blokovat jakékoliv požadavky na doučování v pokud jde o velký počet požadavků od téže osoby (spam).

VI. Platby za doučování a provize Provozovatele

 1. Student si s Doučovateľom dohodne výši odměny za doučování, zpravidla je odměna určena sazbou za jednu hodinu doučování.
 2. Student si zároveň zvolí jednu z platebních metod (paypal, kreditní karta), čímž zároveň Provozovateli uděluje souhlas k odepsání peněz z účtu.
 3. Odměna za doučovaní je splatná po odučení hodiny resp. v souladu se storno podmínkami dohodnutými mezi Doučovatelem a Studentem.
 4. Po odučených hodiny obdrží Student od Doučovateľa výzvu k úhradě odměny. Následně bude příslušná částka odepsána z účtu Studenta a Student od nás obdrží notifikaci o platbě. Potvrzením platby Student potvrdzuje, že s úhradou souhlasí a nemá výhrady. V opačném případě musí Student uplatnit námitku do 48 hodin od obd ržání oznámení o platbě.
 5. Storno podmínky mohou být dle dohody Studenta a Doučovatele určeny jako:
  • přísně - jestliže Student zruší hodinu méně než 24 hod. před jejím začátkem nebo Student nedostaví na hodinu, doučovatel má nárok na náhradu ve výši 100% dohodnuté odměny;
  • mírně - jestliže Student zruší hodinu méně než 24 hod. před jejím začátkem nebo Student nedostaví na hodinu, doučovatel má nárok na náhradu ve výši 50% dohodnuté odměny;
  • flexibilně - hodiny může Student zrušit kdykoliv bez sankce.
 6. Odměna za doučování bude Doučovateli uhrazena prostřednictvím Provozovatele. Provozovatel účtuje Doučovateľovi za zprostředkování doučování provizi ve výši 15% z odměny Doučovatele. Provize ve výši 15% zahrnuje už i platnou DPH. Provozovatel vystaví a doručí Doučovateli elektronickou fakturu neprodleně po uplatnění nároku na provizi.
 7. Po uplatnění provize provede Provozovatel zbylou část odměny na účet Doučovateľa vedený na Doučuji.eu. Doučovatel si může nechat vyplatit odměnu po každé odpracované vyučovací hodině nebo kdykoliv na požádání (například po dosažení určité částky). Upozorňujeme, že na zpracování platby potřebujeme min. 48 hodin.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za splnění daňových povinností a jiných zákonem stanovených povinností Doučovatelů, především získání příslušných povolení k podnikání, podání daňových přiznání a odvedení daně, vystavení faktur a pod.
 9. Doučovatel tímto uděluje souhlas s elektronickým zasíláním dokladů (faktur) Provozovatele, které si doučovatel může stáhnout na svém kontě na portálu Doučuji.eu a stejně je obrdží na email Doučovatele.

VII. Oprávnění Provozovatele

 1. Provozovatel prohlašuje, že se poskytování Služeb na portálu Doučuji.eu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí as odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při využívání Doučuji.eu mohly vzniknout Uživatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo, a to i bezpředchozího oznámení, upravovat, měnit nebo inovovat Služby portálu Doučuji.eu. Provozovatel má právo kdykoliv provést technickou odstávku portálu Doučuji.eu, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
 2. Doučovatelia i Student i udělují Provozovateli souhlas ve smyslu zákona o elektronickém obchodu na zasílání e-mailových zpráv obsahujících informace o novinkách, které portál Doučuji.eu nabízí. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků a aktivity Uživatelů.
  Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje uvedené Uživateli.
 4. Uživatelé portálu Doučuji.eu mají zakázáno:
  • používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou spo ločenskou morálkou a etikou;
  • uvádět nepravdivé, zavádějící, urážlivé nebo kl amlivé informace o jiné osobě;
  • propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;
  • propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, ospravedlňovaním nebo schvalováním;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následných ky užívání uvedených látek;
  • ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;
  • šířit nebo propagovat dětskou pornografii;
  • otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele;
  • propagovat vlastní web stránku a kontaktní údaje v detailech profilu, fotografiích nebo zadaných referencích;
  • odkazovat na alternativní způsoby kontaktů ané Doučovateľa mimo prostředí Doučuji.eu;
  • používat Doučuji.eu způsobem, který by ho mohl poškodit, měnit vizuální podobu, zasahovat do kódu stranky nebo přetížit tento web.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit uživatele na černou listinu portálu s informací o tom, že porušil některou z podmínek použití, takové jednání může být zohledněny v pozicích vyhledávání na Doučuji.eu nebo zrušení / zablokování profilu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, pokud tyto změny budou vyžádány změnou právních predpisů, technickými možnostmi Prevádzkovateľa nebo jinými okolnoností, které vyplynou z potřeb Provozovatele. V případě, že dojde ke změně Podmínek, Užívatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze Podmínek. Oznámení změně Podmínek a odkaz na aktuální znění Podmínek zveřejnění Provozovatel na portálu Doučuji.eu. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním Podmínek na web stránce: https://www.doucuji.eu/podminky-pouzivani. Pokud Uživatel pokračuje v užívání služeb portálu po nabytí účinnosti těchto změn, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

VIII. Naše odpovědnost

 1. Provozovatel negarantuje Uživatelem nalezení vhodné osoby na doučování a ani nepřebírá v žádném ohledu záruku či odpovědnost za výsledek, kvalitu a úroveň doučování. V případě, že má Student výhrady ke kvalitě poskytnuté služby (doučování), tuto musí adresovat danému Doučovateli a tento nenese odpovědnost za vady poskytnuté služby. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na webové stránce a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.
 2. Zodpovědnost Provozovatele se vztahuje výlučně na škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Provozovatel nese odpovědnost zejména za řádné a včasné plnění odměny Doučovatele za doučování. V o vztahu k Studentům odpovídá Provozovatel zejména za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze storno podmínek.
 3. Nejvyšší hranice naší odpovědnosti vůči uživateli za škody vzniklé v souvislosti s porušením naší povinnosti Provozovatele je obmedzená do výše celkové ceny Služby.
 4. Uživatel je oprávněn vady poskytnuté S lužby resp. nárok na náhradu škody uplatnit u Provozovatele dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Rešení sporů

 1. Jakékoliv spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.
 2. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost Spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení dle zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů.Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Možnost obrátit se na obecný soud tím není dotčena.

X. Cookies

 1. Soubory "cookies" jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení Uživatele, či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě, nastavení vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše budoucí návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající vašim zájmům. Bez souborů cookies by prohlížení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě vašim potřebám.
 2. Při návštěvě naší webstránky se Vám zobrazí informace, že v rámci poskytování Služeb používáme cookies a že pokračovaním v návštěvě stránky udělujete souhlas s jejich používáním. Pokud souhlas neudělíte, je možné, že se vám některé části naší webstránky nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka Služeb odpovídajících právě vašim potřebám.
 3. Používání cookies nutně neznamená, že nám poskytujete vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. Z důvodu, abychom vám mohli poskytnout Služby), může dojít k propojení vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies , avšak pouze za účelem zkvalitnění našich Služeb, které tak budou více odpovídat vašim individuálním požadavkům a potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme v souladu s Podmínkami ochrany o sobno údajů, které najdete na web stránce https://www.doucuji.eu/ochrana-osobnich-udaju.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.
 2. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.doucuji.eu.