Podmínky používání

Zvláštní ustanovení týkající se plateb

Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady na poskytnuté placené službě upravuje reklamační řád, který je k dispozici uživatelům na internetových stránkách Doucuji.eu

Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů za placené služby na uživatelovy e-mailový účet vytvořené na portálu Doucuji.eu

Platby probíhají v prostředí platebního procesoru Braintree (služba třetí strany, Braintree - divize společnosti PayPal, Inc.). meetnlearn s.r.o. proto zpracovává ani neukládá údaje o kreditních kartách. Zvolením příslušné možnosti při uhrazení platby, vyslovujete souhlas s automatickým prodloužením platnosti služby.

Uživatel placené služby bude považován podle § 3, odst (1) zákona o DPH č. 222/2004 CFU za osobu povinnou k dani pouze v případě, že poskytne provozovateli správné fakturační údaje do 5 dnů od aktivace služby na emailovou adresu: info@doucuji.eu


Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na služby zakoupené od provozovatele meetnlearn sro, se sídlem Rybníkova 14, 917 00 Trnava, Slovenská republika IČ: 46 430 865, dále jen Doucuji.eu

Uživatel potvrzuje své seznámení s reklamačním řádem a záručními podmínkami svou registrací aktivací placené služby na serveru Doucuji.eu


Délka záruky:

Záruční doba na službu je vymezena časovou platností dané poskytované služby, trvá po dobu jejího poskytování, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne zakoupení služby.

Záruční doba na službu se prodlužuje o tu dobu, o kterou uživatel nemohl tuto službu používat z důvodu uplatnění si práva z odpovědnosti za vady na službě, až do doby vyřízení reklamace, kdy byl povinen a mohl službu opět využívat.


Způsob vyřízení reklamace:

Reklamace odstranitelné vady bude vyřízena bezplatně, tak, že Doucuji.eu odstraní vadu nebo dodá novou adekvátní službu.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, Doucuji.eu uživateli vrátí přiměřenou cenu za vadně poskytnutou službu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu a povinnost písemného oznámení změny v tomto reklamačním řádu je splněna umístěním na servery Doucuji.eu.

Na vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Tento reklamační řád nabývá účinnosti vůči uživateli dnem registrace na server Doucuji.eu.

Alternativní řešení sporů

Uživatel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@doucuji.eu), pokud není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

V Trnavě, dne 12.2.2015