Bezplatná pomoc s domácím úkolem

  • zeptej se na otázku
  • získej odpověď za pár minut

Otázky


Pomoz studentům s jejich otázkami a zviditelni tím svůj profil. Po přihlášení můžeš odpovídat na otázky přímo přes formulář.


Sestrojte trojuhelnik ABC, je-li dano a:b se rovna 4:5. Gama je 60 stupnu. Teznice na stranu b je 3 cm.

Daniel R.   |   matematika

Můžeme zvolit a=4cm, b=5cm. Pak sestrojíme nejdříve rovnostranný trojúhelník C Tb S, kde délka strany je 2,5 cm. a pak z bodu s kružnici k1 o delce 1,5 cm a z bodu S kružnici k2 o poloměru 3cm. Průsečík bude bod B. A bod A získáme prodloužením strany CS.

Veronika S.   |   čeština

Tyto pojmy jsou významově rovnocenné a lze je beze změny zaměnit. Můžeme napsat kupon i kupón. Slova se řadí mezi tzv. dublety, to znamená, že existují dva různé způsoby, jak slovo napsat.

Mario S.   |   chemie

Je to trochu složitější proces, probíhá tam mnoho reakcí, ale odpověď je: ano rozpouští se. Ag2O+H2O+2OH-=2Ag(OH)2- a ten se za může rozkládat zpět na Ag2O a nebo na Ag. 2Ag(OH)2-=2Ag+1/2O2+H2O+2OH- zde je publikace: https://www.dropbox.com/s/56ax89rvcegcrhg/dirkse1963.pdf?dl=0

Jiri S.   |   matematika

Zavedeme substituci: 2X = z z toho dx = dz/2
a dosadíme 1/2 sin z dz, z toho integrál je -1/2 cos z, t.t. -1/2 cos 2x

Elvíra L.   |   matematika

Úhly v pravoúhlém trojúhelníku lze dopočítat některou z goniometrických fukcí (sinus, cosinus, tangens, cotangens). V každém trojúhelníku pak lze uplatnit cosinovou a sinovou větu či pravidlo, že jejich součet je vždy roven 180 stupňů.

Marek S.   |   anglický jazyk

desert = poušť (čte se [ˈdezət] čili dezrt)
dessert = zákusek, dezert (čte se [dɪˈzɜːt] čili dizrt)
;-)

Eva S.   |   čeština

Správně je to wellness, z angličtiny well = dobře, a -ness slouží jako vyjádření podstatného jména.

Jiri S.   |   anglický jazyk

WHICH - který - vztahuje se na věci a zvířata = neosoby
Omezovací vztažné věty (defining relative clauses) vyjadřují vlastnost osoby nebo předmětu, jež je pro ně podstatná a odlišuje je od jiných osob nebo předmětů téhož druhu nebo je zařazuje do určité skupiny a proto tato vztažná věta pro smysl celého souvětí nezbytná a nelze ji bez porušení smyslu vynechat.
Neodděluje se čárkou!!!!
Používame v nich vztažná zájmena that, whose, which, who Vztažné zájmeno v objektovém pádě se často (v hovorovém stylu) vynechává.
The man (that) you see at the desk is the secretary.
The book (that, which) I'm reading is a novell.
Popisné vztažné věty (non-defining relative clauses) vyjadřují celkem bezvýznamnou okolnost o osobě nebo předmětu.
Jsou odděleny od věty řídící čárkou!!!
Používáme v nich vztažná zájmena (who, whom, whose, which) . Na rozdíl od a) jsou tato zájmena nevypustitelná.
From the window of her room, which was immediately over the shop, she could see the busy roadway below.
The great landlords, whose wealth had been largerly increased by war profits, became the principed financers. (Velcí majitelé půdy, jejichž jmění se rozsáhle zvýšilo za války, se stali hlavními finančníky.
Vztažné věty, které se vztahují k obsahu celé věty řídící jsou uvedeny zájmenem which. V češtině mu odpovídá výraz což.
He came to meet her at the station, which was very kind of him.
(Přišel jí naproti na nádraží, což bylo od něj milé.)
what je normální tázací zájmeno v prvním pádě. použití: What is your name? What do you see? What color is it? What is your opinion? ...etc...
(zdroj: http://lhorcik.sweb.cz/matura/vztazvety.html)