Nastya H.

Nastya H.

Odpovídá do 48 hod., na 100% zpráv
100% 48 hod+
Přijímá nové studenty

Nastya H.

Přijímá nové studenty

An English tutor

  • -
  • Doučuje také online
  • Od  350 Kč/hod
  • Preferované časy: po obědě, večer, víkend
Cena Od 350 Kč/hod
Preferované časy: po obědě, večer, víkend
Doučuje předměty:

Popis

Hey!

I have been working as an online English tutor.(online : Zoom/Skype)
350 Kč = 60 min
In the lesson I speak only English, so before or after the lesson I send all the material covered with translation into Czech. Also, if necessary, after the lesson, you can ask additional questions in Czech to which I will gladly answer you.


I love my job and the opportunities it gives my students .


In this short period of time, I managed to develop such professional qualities and skills as:
grammatically correct speech; humanism; discipline; knowledge of pedagogical theory; knowledge of the basics of psychology; sociability; love for children; persistence; moral; responsibility; pedagogical tact; decency; sanity; restraint; justice; patience; exactingness; honesty; sense of humor.

I am a certified ALLRIGHT teacher.

I usually use foreign textbooks for teaching, if the students do not have a specific textbook of their choice.

I am a supporter of the following teaching methods:

• communicative;

• visual and illustrative;

• verbal and explanatory;

• TBL-Task (learning based on tasks);

•PPP (performance, practice, production), etc.

In general, I adjust (select methods and techniques) individually for each student, in accordance with his needs and characteristics.

It should be noted that in the lessons I use a variety of applications, interesting materials, didactic tasks, songs, audio recordings, cartoons, films, fairy tales, depending on the age category of the student and his preferences.

My students get a lot of motivation and 24/7 support. This help them to gain a solid knowledge.


My professional qualification is: Primary Education Teacher, Foreign Language Teacher at Primary School.
My education did not end there, I improved myself in the study of foreign languages, continuing my studies at various courses and trainings, which allowed me to get to know and put into practice the latest teaching methods.

As far as work experience is concerned:

— I have experience working with students of different levels (from weak to advanced);

—I have experience working with different age categories from 3-40 years old;

— I have experience in individual and group lessons.

If any of you want to enroll in my courses, write to me.


Ahoj!

Pracuji jako online lektor angličtiny. (online: Zoom/Skype)
350 Kč = 60 min
V lekci mluvím pouze anglicky, takže před nebo po lekci posílám veškerý materiál pokrytý překladem do češtiny. Také, pokud je to nutné, po lekci můžete položit další otázky v češtině, na které vám rád odpovím.

Miluji svou práci a příležitosti, které dává mým studentům.

V tomto krátkém časovém období se mi podařilo rozvinout takové profesionální kvality a dovednosti jako:
gramaticky správná řeč; humanismus; kázeň; znalost pedagogické teorie; znalost základů psychologie; družnost; láska k dětem; perzistence; morální; odpovědnost; pedagogický takt; slušnost; zdravý rozum; omezení; spravedlnost; trpělivost; náročnost; poctivost; smysl pro humor.

Jsem certifikovaný učitel ALLRIGHT.

K výuce obvykle používám zahraniční učebnice, pokud studenti nemají konkrétní učebnici dle vlastního výběru.

Jsem zastáncem následujících vyučovacích metod:
•komunikativní;

• vizuální a ilustrativní;

• slovní a vysvětlující;

• TBL-Task (učení na základě úkolů);

•PPP (výkon, praxe, výroba) atd.

Obecně upravuji (vybírám metody a techniky) individuálně pro každého studenta, podle jeho potřeb a charakteristik.

Moji studenti mají velkou motivaci a podporu 24/7. To jim pomáhá získat solidní znalosti.

Moje odborná kvalifikace je: Učitel primárního vzdělávání, Učitel cizích jazyků na Základní škole.
Moje vzdělání zde neskončilo, zlepšil jsem se ve studiu cizích jazyků, pokračoval ve studiu na různých kurzech a školeních, což mi umožnilo poznat a uvést do praxe nejnovější metody výuky.

Pokud jde o pracovní zkušenosti:

— Mám zkušenosti s prací se studenty různých úrovní (od slabých po pokročilé);

—Mám zkušenosti s prací s různými věkovými kategoriemi od 3 do 40 let;

— Mám zkušenosti s individuální a skupinovou výukou.

Pokud se někdo z vás chce zapsat do mých kurzů, napište mi.

Fotky a certifikáty