Tereza N.

Tereza N.

Přijímá nové studenty

Tereza N.

Přijímá nové studenty

n

  • Doučuje také online
  • Od  250 Kč/hod
Cena Od 250 Kč/hod
Doučuje předměty:

Popis

jj. nynsnsnnsnuuzhghhhzztthhjuzjjjjjnnnnnnnjjjjjjuxujsnwbfbebjsjdjdhebebbrbrbrnnwhsjjsjsndnnrnrbebwkksisuduxudjjrbebbebdbdbshdhhsjwiwowornrbrbbwhqjqukrntnrbbehsjsudjrnrbenwnmqkqofoovjdnenbwgqzzqbeb ebqnshhdzxuipqownnenr wbgwtgyggxzwzujwnejnenejnejwjwuusuxjdbenbwjazzshwgrvbwhw

Typy lekcí

Standardní lekce

250 Kč / 55 min.